Hopp til innhald

ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon.  Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av yrkesutøvelse i egen profesjon innebærer både innsikt i ingeniøryrkets arbeidsformer, ingeniørens ulike roller i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av sine fag, også gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer ingeniører står ovenfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Innhold

 • Møte med næringslivet
 • Ingeniørhistorie elektrofag
 • Bruk av beregningsverktøy
 • Presentasjonsteknikk
 • Innføring i prosjektarbeid
 • Dokumentasjon og rapportskriving
 • Etikk
 • Sitering, informasjonssøk og kildevurdering
 • Studieretningsspesifikk prosjektarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har en helhetlig forståelse av mangfoldet i ingeniørrollen
 • Kandidaten kjenner til og kan gjengi hovedtrekk og sammenhenger mellom teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tidene
 • Kandidaten har kunnskap om bruk av beregningsverktøy
 • Kandidaten har kunnskap om prosjektarbeidet
 • Kandidaten kjenner til de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk
 • Kandidaten kjenner til motivasjonsfaktorer og prosesser for læring og yrkesutøving

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der han/hun møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer
 • Kandidaten kan bruke beregningsverktøy
 • Kandidaten kan fungere i ulike roller og faser i et prosjekt
 • Kandidaten behersker sentrale teknikker for å kunne effektivisere egne læringsprosesser og kan løse utfordringer knyttet til egen læring

Generell kompetanse

 • Kandidaten har et bevisst forhold til etiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentralt i emnet er et gruppebasert prosjekt som skal integrere de ulike faglige temaer som blir undervist. Emnet innledes med en forelesningsintensiv periode der studentene blir presentert for ulike faglige stimuli som skal danne grunnlaget for videre arbeid. Prosjektarbeidet skal utføres på tema fra de ulike studieretninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 godkjent gruppebasert prosjektoppgave i den klassespesifikke delen. 3 innleveringsoppgaver hvorav 1 har fokus på MatLab. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler