Hopp til innhald

LEI112 Boligrett og fordypning i eiendomsseksjonering

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet har to hoveddeler: Boligrett og fordypning i eiendomsseksjonering. I boligretten vil en få en innføring i ulike boligrettslige problemstillinger knyttet til dannelse av bo- og eieformene eierseksjonssameie og borettslag. I tillegg vil ulike rettsøkonomiske spørsmål knyttet til utbygging, pant, kjøp/salg og skatt bli behandlet. I fordypning eiendomsseksjonering vil det ble gitt en svært grundig gjennomgang av lov om eierseksjoner og praksis knyttet til seksjoneringsbegjæringen.

I den generelle boligretten vil det bli gitt en oversikt over bo- og eieformene og en gjennomgang av eierseksjoner, borettslag, pant i fast eiendom, avhending av fast eiendom, bustadoppføringslov, eiendomsmegling, husleie, skatterettslige spørsmål knyttet til bolig og arealutvikling. I fordypning eiendomsseksjonering skal en få en grundig gjennomgang av vilkårene for seksjonering, utfylling av seksjoneringsbegjæringen, kommunal behandling av seksjoneringsbegjæringen, styring drift og vedlikehold av eierseksjonssameier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha en helhetlig forståelse for boligrettslige problemstillinger
  • Ha grundig kunnskap til eiendomsseksjonering

Ferdigheter

  • Løse praktiske boligrettslige problemstillinger
  • Svare på boligrettslige teorispørsmål
  • Gjennomføre seksjonering av en eiendom

Generell kompetanse

  • Ha en helhetlig forståelse for boligrettslige forbrukerspørsmål

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LEI100 Innføring i eiendomsfagene eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. (Ved mindre enn 10 studenter vil det ikke bli ordinære forelesninger. Studentene må da gjennomføre emnet som selvstudium, med tilhørende veiledningstimer.) Emnet har en individuell semesteroppgave hvor man blant annet skal utforme en seksjoneringsbegjæring med tilhørende vedlegg (se vurderingsform).

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Deleksamen, med en semesteroppgave og en muntlig eksamen.

Semesteroppgaven utgjør 40% av endelig karakter og den muntlige eksamen utgjør 60% av endelig karakter. Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Emnet går ikke med ordinære forelesninger dersom færre enn 10 studenter er oppmeldt til emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen på muntlig eksamen

Mer om hjelpemidler