Hopp til innhald

MAFYS603 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentenes arbeid med masteroppgaven skal ta utgangspunkt i emnene innen studieretningen som studenten har valgt. Oppgaven skal bære preg av systematikk og selvstendig vurderingsevne, og det skal være en tydelig sammenheng mellom teori, metodologi, metoder og verktøy for innsamling og analyse av data.

Tema for oppgaven skal være klinisk relevant, og studenten skal bruke oppdatert forskning og annen relevant litteratur innenfor fagfeltet. Diskusjoner i oppgaven skal gjenspeile et solid refleksjonsnivå. Gjennom oppgaven skal kunnskap i fysioterapi integreres med kunnskap fra forskningsmetode, relevant teori og basalfag.

Arbeidet med masteroppgaven kan være et frittstående arbeid eller gå inn som en avgrenset, men selvstendig del av et forskningsprosjekt

Masteroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for Masteroppgåve ved FHS. Studenten fyller ut en veiledningsavtale og sender denne til veileder så tidlig som mulig etter forventet oppstart på masteroppgaven. Avtalen skal signeres i etterkant av at temaet og metoden for masteroppgaven er valgt. Studenten, veileder eventuelle medveileder og emneansvarleg skal signere avtalen.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap og faglig innsikt i valgt temaområde
 • kan anvende kunnskap om kvantitative og/eller kvalitative forskningstilnærminger som er egnet for å belyse valgt problemstilling
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan utforme en presis problemstilling med relevans for valgt studieretning
 • kan planlegge og gjennomføre forskningsprosjekt
 • kan bruke vitenskapelige forskningsmetoder/tilnærmeringer og analyseformer
 • kan kommunisere og reflektere rundt forskningsetiske forhold og valg
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å drøfte forskningsfunn i et individuelt perspektiv og i et samfunnsperspektiv
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre fagutviklings- og avgrensede forskningsprosjekt

Krav til forkunnskaper

Alle forutgående emner må være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektplanen skal være på inntil 2000 ord (eksklusiv referanser), være tydelig formulert og inneholde følgende:

 • Tittel på masteroppgaven
 • Bakgrunn som inneholder teoretisk perspektiv
 • Problemstilling
 • Metode
 • Tidsplan
 • Referanseliste

Prosjektplanen skal godkjennes av veileder før arbeidet med oppgaven tar til.

Andre undervisnings- og læringsformer i emnet er:

 • Skrive- og presentasjonsseminar med utgangspunkt i arbeid med mastergradsoppgaven: Studentene gir og får tilbakemeldinger på egne og andres tekster og presentasjoner.
 • Veiledning i henhold til veiledningskontrakten
 • Veiledning kan foregå individuelt, i seminar og/eller i grupper
 • Selvstudier

Det forventes en total arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan levere masteroppgaven:

 1. deltatt på minumum 5 timer veiledning på masteroppgaven
 2. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv undervisning (gjelder deltakelse i skrive- og presentasjonsseminarer arrangert i høst og vår semester)

3. Prosjektplan med et omfang på maks 2000 ord

Vurderingsform

Masteroppgaven kan skrives som monografi eller artikkel:

Monografi:
15-20000 ord . Tittelside, innholdsliste, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Artikkel:
del 1 Innledning/kappe: 5000 ord
del 2 Artikkel: Antall ord følger retningslinjer for tidsskrift man sikter seg inn mot.

Innledning/kappe:

 • Sammendrag: 400 ord, skal inkludere både innledning/kappe og artikkelen.
 • Innledning/kappe kan inkludere: Utdyping av teori, teoretiske perspektiv og vitenskapsteoretisk plassering, resultat som ikke fikk plass i artikkelen, men som kan bidra til ytterligere å belyse problemstillingen, en utdypet metodologisk diskusjon mm.
 • Studentene skal i størst mulig grad unngå å gjenta resultat og metode fra artikkelen.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke tilgang til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler