Hopp til innhald

NAB3037 Tankoperasjoner

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet adresserer en rekke grunnleggende og mer avanserte konsepter, relevante for å jobbe ombord i olje- og kjemikalietankskip.

Emnet dekker reglene i STCW 78 med tillegg, tabell A-V/1-1-1, A-V/1-1-2, A-V/1-1-3, og kvalifiserer til søknad om laveste og høyeste tankermannsertifikat olje og kjemikalie. 

Det vil være en egenandel på emnet. Nærmere informasjon vil bli gitt.

 

Sikre operasjoner

 • Relevant regelverk
 • Hvordan unngå farer
 • Generell HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)
 • Kriser og nødsituasjoner
 • Fysiske egenskaper ved olje og kjemikalier
 • Sikker jobb-analyse relatert til sikre operasjoner
 • Sikkerhetssystemer relatert til sikre operasjoner
 • Operasjonelt utstyr

Miljø og forurensning

 • MARPOL og relevant regelverk
 • Ulykkesforebygging
 • Forurensningsforebygging
 • Sikker jobb-analyser
 • Sikkerhetssystemer
 • Ballast Water Treatment (Behandling av ballastvann)
 • VOC (Volatile Organic Compound)
 • Utstyr

Operasjoner

 • Grunnleggende prinsipper for tankoperasjoner
 • Avanserte prinsipper for tankoperasjoner
 • Hendelsesrapporter
 • COW (Crude Oil Washing - Råoljevasking)
 • Tankrengjøring
 • Gasfriing
 • Spesielle operasjoner

Sikkerhet

 • Teoriundervisning, brann i væsker; Olje / Kjemikalier
 • Brannforebyggende; Olje / Kjemikalier
 • Brannbekjempelse olje
 • Brannbekjempelse kjemikalier
 • Diverse utstyr for brannbekjempelse; Olje / Kjemikalie
 • Evakuering fra lukkede rom
 • Diverse utstyr for evakuering fra lukkede rom
 • Teoriundervisning medisinsk førstehjelp; Olje / Kjemikalier
 • Medisinsk behandling olje
 • Medisinsk behandling kjemikalier
 • Medisinsk behandling brannskader
 • Førstehjelp i lukkede rom
 • Sikkerhet i lukkede rom
 • Gassmålingsutstyr - bruk og vedlikehold
 • Gassmålinger
 • Arbeid i lukkede rom
 • Sikkerhets- og evakueringsutsyr til lukkede rom

Læringsutbytte

- Kunnskap

Studenten:

 • Har bred kunnskap om tankoperasjoner på olje- og kjemikalietankere
 • Har bred kunnskap om regler og forskrifter på olje- og kjemikalietankere
 • Kan se moderne tankoperasjoner i historisk sammenheng
 • Har kunnskap om forskning og utvikling innenfor området

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan bruke teori og opparbeidet kunnskap i praktiske tankoperasjoner
 • Kan vurdere og iverksette forebyggende tiltak mot forurensning
 • Forstår bruken av HMS-systemer relatert til tankoperasjoner
 • Kan føre olje- og lastedagbøker
 • Kan reflektere rundt lasting, lossing og transport av oljelast
 • Kan reflektere rundt lasting, lossing og transport av kjemikalielast

- Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan utføre sikre og miljøvennlige operasjoner på olje- og kjemikalietankere
 • Har innsikt i akademiske og profesjonelle etiske problemstillinger relatert til tankoperasjoner på olje- og kjemikalietankere
 • Kan diskutere teorier, problemer og problemløsning relatert til tankoperasjoner med fagfolk og andre
 • Er kjent med og oppdatert på forskning og utvikling relatert til olje- og kjemikalietankere 

Krav til forkunnskaper

NAB1022 Kjemi eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

NAB2011 Varme- og strømningslære

NAB2028 Lasteteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, Casestudier, praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk oppmøte (maks 4 timer fravær).

Vurderingsform

 • Skoleeksamen, skriftlig eksamen, individuell 4 timer, vektlegges 50/100, gradert A-F
 • Hjemmeeksamen, gruppeoppgave, 72 timer, vektlegges 50/100, gradert A-F

Hjelpemidler ved eksamen

 • Skriftlig skoleeksamen - godkjent kalkulator: Casio fx-991EX
 • Hjemmeeksamen - alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB3016 - Tankoperasjonar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB3011 - Tankoperasjoner - Reduksjon: 5 studiepoeng