Hopp til innhald

OBR001 Bedriftsøkonomi og regnskap

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. I dette kurset skal studentene først gjøres i stand til å utarbeide et enkelt årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides for bruk som grunnlag for bedriftsøkonomiske beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt.

Innhold

• Balanselæren

• Praktisk regnskapsføring

• Registrering av forretningstilfeller

• Periodisering

• Presentasjon av finansregnskapet

• Innføring i måleregler og god regnskapsskikk

• Grunnleggende regnskapsanalyse

• Kostnadsbegreper og kalkulasjonsprinsipper

• Kostnadsfordeling. Driftsregnskap og kalkulasjonsprinsipper

• KRV-analyser

• Budsjettering

• Grunnleggende investeringsteori

Læringsutbytte

Kunnskaper

• har grunnleggende kunnskaper om formålet med finansregnskapet

• kan bokføre de mest vanlige transaksjoner

• har forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger

• har forståelse for effekten av beholdningsendringer, og kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer

• kan forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse

• kjenner godt kostnadsbegrepet og ha god forståelse for kostnaders variabilitet

• har kunnskap om ulike kalkylemetoder og kunne utarbeide selvkost- og bidragskalkyler, samt oppstille et enkelt driftsregnskap basert på normalkalkulasjon

Ferdigheter

• kan foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og oppstilling av resultatregnskap og balanse i samsvar med regnskapslovens regler

• kan gjennomføre kostnad-resultat-volumanalyser og foreta prisbeslutninger

• kan drøfte formålet med budsjettering og utarbeide hovedbudsjettene for likviditet, resultat og balanse

• kan foreta enkel prosjektanalyse basert på de mest brukte metodene

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

To helgesamlinger og hjemmearbeid før og etter samlingene. Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger, oppgaver, veiledning og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre skriftlige innleveringsoppgaver.

Innleveringene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjente øvinger er gyldige i påfølgende semester

Vurderingsform

Skriftlig 5 timers skoleeksamen.

Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler