Hopp til innhald

PRAKSB2105 Praksisstudier i sykehjem/institusjon, fokus på langtidssyke

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om og klinisk praksis til eldre og langtidssyke i institusjon. Et sentralt fokusområde er rettet mot mennesker med langvarig funksjonssvikt. Det legges vekt på refleksjon og kunnskap om livskvalitet til eldre og langtidssyke i institusjon. Studenten vil i dette praksisstudiet få innføring i hvilken betydning samhandling på individuelt nivå, institusjonelt nivå og samfunnsnivå kan ha for utvikling av god profesjonell praksis.

Praktisk informasjon

• Studenten må være forberedt på å gjennomføre praksis i distriktet (praksisplasser HVL studiested Stord har avtaler med)

• Praksissted/student lager turnus på 240 timer, jevnt fordelt over 8 uker.

• I praksis skal studenten ha fokus på klinisk arbeid i direkte kontakt med pasienter og pårørende.

• Turnusen godkjennes av lærer og studentansvarlig-/kontaktsykepleier på praksissted i uke 1 eller 2.

• Studenten skal i størst mulig grad følge kontaktsykepleiers turnus.

• Studenten skal gå dag, kveld, helg og natt (der det er mulig).

• Veiledningsgruppe med lærer er obligatorisk og regnes som praksis.

• For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90% av den planlagte tiden.

• Fravær over 10 %, uansett årsak, gir ikke bestått praksis.

• Studenten oppfordres til kontinuerlig å jobbe inn eventuelt fravær på inntil 10% (fraværsdag 1-3), der det er mulig for praksisstedet.

• Dersom sykdom eller andre forhold studenten ikke rår over fører til fravær utover 10%, må legeattest (eller annen gyldig dokumentasjon) leveres studieadministrasjonen senest 3 virkedager utover 10 % fravær, for at praksisforsøket ikke skal bli regnet som et forsøk.

• Fravær på mellom 10% og 20% kan likevel hvis mulig arbeides  inn i løpet av praksisperioden etter avtale med kontaktsykepleier og lærer fra høgskolen.

• I særtilfeller kan fravær jobbes inn i inntil én uke etter avsluttet praksisperiode. I slike tilfeller ligger beslutningsmyndighet hos fagseksjonsleder.

• Skifte av vakt uten godkjenning fra sykepleier eller lærer regnes som fravær.

• Studenten har ansvar for å rapportere fravær til avdelingen.

• Det gjennomføres obligatoriske begynner-, midt- og sluttsamtaler i alle 8 ukers praksisperioder. Midt- og sluttsamtaler gjennomføres med utgangspunkt i AssCE-skjema. Studenten bør merke seg at det forventes forskjellig nivå på sykepleieutøvelsen i forhold til hvor langt studenten er kommet i studiet og hvor mange praksisperioder en har gjennomført.

• Arbeid som studentene gjør mens de er ute i praksisstudiene skal relateres til praksis og være gjenstand for vurdering på midt- og sluttevaluering.

• Ved ikke bestått/ikke fullført praksis må studenten på ny gjennomføre praksis i sin helhet med tilhørende oppgaver. Dette gjelder uansett årsak for ikke bestått/ikke fullført praksis.

For mer informasjon henvises studenten, kontaktsykepleier og studentansvarlig til Læreplan for praktiske studier.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon.
 • Har kunnskap om ivaretakelse av grunnleggende behov overfor pasienter som bor på sykehjem/institusjon.
 • Har kunnskap om å tilrettelegge for et terapeutisk miljø, inklusiv fysiske omgivelser, trivselskapende faktorer og aktivitet.
 • Har kunnskap om relevante kommunikasjonsformer, spesielt kommunikasjon som fremmer brukermedvirkning og samhandling med pasienter og deres pårørende.
 • Har kunnskap om informasjon, veiledning og undervisning som er relevant for pasienten og pårørende.
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som metode i utøving av sykepleie til pasienter som bor på sykehjem/institusjon.
 • Har kunnskap om relevante sykdommer og funksjonshemminger, behandling, rehabilitering og aktuell sykepleie.
 • Har kunnskap om palliativ sykepleie og lindrende behandling til alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende.
 • Har kunnskap om aktuelle forberedelser, undersøkelser, sykepleieprosedyrer og bruk av tekniske hjelpemiddel.
 • Har kunnskap om aktuelle legemidler, virkning, bivirkninger og legemiddelhåndtering.
 • Har kunnskap om samarbeid, arbeidsledelse og organisering av sykehjemmet/institusjonen, og om samarbeid mellom nivåene i helsesystemet.
 • Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og tverrfaglig samarbeid kan bidra til bedringsprosesser og et godt pasientforløp.
 • Har kunnskap om risikofaktorer for pasienter som bor på sykehjem/institusjon.
 • Har kunnskap om aktuelle retningslinjer, inklusiv etiske retningslinjer og prinsipper samt forskrifter og lovverk som regulerer denne delen av helsetjenesten.
 • Har kunnskap om aktuelle ressurser i lokalsamfunnet/kommunen - for eksempel besøkstjeneste, frivillighetssentral, pasient og brukerorganisasjoner.

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Anvender kunnskap fra pensum, forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen og kan fremstille dette skriftlig/muntlig.
 • Anvender målrettet kommunikasjon verbalt og non-verbalt.
 • Anvender relevante prinsipper for informasjon, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Identifiserer, vurderer, prioriterer, planlegger, utfører, følger opp, rapporterer og dokumenterer behov for sykepleie til pasienter/brukere med ulike lidelser. Dette utføres i samråd med pasienten, pårørende og andre medarbeidere.
 • Identifiserer pasientens ressurser, og motiverer pasienten til å bruke ressursene, samt styrke dem.
 • Samarbeider med pasienter, pårørende og frivillige, og anvender deres kunnskap og ressurser som bidrag til et meningsfylt og aktivt miljø på sykehjemmet/institusjonen.
 • Utfører sykepleieprosedyrer, administrerer legemidler i henhold til gjeldende retningslinjer, og assisterer ved undersøkelser og behandling på en faglig forsvarlig måte.
 • Viser evne til samhandling med egen yrkesgruppe, og kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.
 • Forebygger komplikasjoner og ivaretar pasientens sikkerhet i tråd med oppdatert kunnskap.
 • Ivaretar pasientens autonomi og integritet i samsvar med etiske og juridiske retningslinjer.
 • Anvender kunnskap fra pensum, forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen.
 • Reflekterer over egen faglige utøvelse og justerer denne under veiledning.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser innsikt i kommunikasjonens betydning for å fremme tillit og sikre trygghet hos pasienter og deres pårørende.
 • Viser selvstendighet, nøyaktighet og faglig forsvarlighet i utførelse av all sykepleie, for eksempel ved utøvelse av sykepleieprosedyrer, håndtering av legemidler og ved undersøkelser og behandling.
 • Overholder taushetsplikten, og praktiserer i samsvar med faglige, etiske og juridiske retningslinjer.
 • Viser respekt, forståelse og nestekjærlighet og tar andre menneskers situasjon og opplevelse alvorlig, uavhengig av kultur, religion og virkelighetsoppfatning.
 • Viser ansvar for egen læring, tar initiativ til å utnytte læresituasjoner, og bruker veiledning aktivt og konstruktivt.
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egen evne til å utøve sykepleie til pasienter/brukere på sykehjem/institusjon.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskapskrav (for kull 2014 og senere): Bestått praksis 1 og emnene SYKSB1021, SYKSB1031, SYKSB1022 og SYKSB1032, samt arbeidskrav i 3. semester knyttet til SYKSB2023 and SYKSB2033.

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner

Undervisnings- og læringsformer

Integrering av teori og praksis, rettleiing og veiledning, gruppearbeid, veiledet praksis/studentoppfølging, demonstrasjoner, skriftlige oppgaver/arbeid og digitale innleveringer, muntlig framstilling, prosjektarbeid, muntlig medstudentrespons, ferdighetstrening, refleksjonsnotater, selvevaluering, seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav (for kull 2014 og senere): Medikamentregningstest i 3 semester.        

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler