Hopp til innhald

BAMM2001 Forskningsmetode og akademisk skriving

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg disse temaene:

 • Vitenskapsteori, Årsaksforklaringer/formålsforklaringer, Forskningsprosessen, Forskningsetikk, Forskningsdesign
 • Hvordan kvalitative og kvantitative metoder har et komplimentert forhold til hverandre.
 • Problemformulering
 • Operasjonalisering og måling
 • Formelle krav til utforming av mål (validering)
 • Datainnsamling (observasjon, intervju og surveyundersøkelser)
 • Kvantitativ analyse (beskrivende statistikk, krysstabeller, korrelasjons- og regresjonsanalyse)
 • Kvalitetssikring, reliabilitet- og validitetskrav

Læringsutbytte

Kandidaten

 • har tilegnet seg grunnprinsippene innen tradisjonell forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemer
 • har innsikt i hovedprinsippene for kvalitative og kvantitative analyser
 • har kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 • har kunnskap om presentasjon og rapportering av forskningsresultat
 • kan utforme egne akademiske tekster, vet hvordan tekster bygges opp, behersker argumentasjon og kildebruk.
 • kan identifisere sentrale prinsipper for god skriving og hvilke krav som stilles til akademiske tekster

 

Kandidaten

 • kan gjennomføre et enkelt, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan reflektere over relevante faglige, yrkesmessige og forskningsetiske problemstillinger
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
 • kan søke, evaluere, bearbeide og kommunisere informasjon og kilder. Dette innebærer å kunne anvende relevant teori og verktøy.
 • behersker akademisk skriving, samt lesing av tekst. Dette innebærer ferdigheter i å argumentere, dokumentere, bruke og drøfte teori og empiri, samt språklige og analytiske ferdigheter.

 

Kandidaten

 • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger,
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å kunne gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter,
 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget
 • behersker grunnleggende vitenskapelig kildebruk, etikk og etterrettelighet, skrive- og leseferdigheter.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Nettbasert undervisning med to-tre samlinger

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret

Vurderingsform

Fagoppgave som teller 100 %. Kan gjøres enten individuelt eller i gruppe.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tilgjengelige.

Mer om hjelpemidler