Hopp til innhald

BAMM3001 Organisasjon og ledelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Innholdet i emnet er basert på gjeldende organisasjons- og ledelsespsykologisk teori, tilpasset kandidater med tidligere nevnte bakgrunn.

Innholdet i emnet er delt opp i tre hovedbolker.

 • Organisasjonen

Liten bolk med grunnleggende organisasjonsteori, følges opp av spesielle kjennetegn ved maritim industri generelt og fartøyet som enhet spesielt.

 • Hva er en organisasjon?
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjonsutvikling, organisasjonslæring og omstilling
 • Medarbeideren: mennesket i organisasjonen

Allmennmenneskelige og gruppebaserte forutsetninger og begrensninger i en maritim setting.

 • Team- og gruppepsykologi
 • Mangfold- og kulturforståelse
 • Arbeidsmiljø, jobbtrivsel og sikkerhetsklima
 • Operativ psykologi

 

 • Ledelse

Hoveddel av emnet. Utgangspunkt tas i ulike ledelsesteorier og perspektiv. Fokus på hva det vil si å være leder i maritim setting. Lederrolle og ledelsesutvikling står i fokus. Vi legger til rette for at studentene kan jobbe med å utvikle forståelse av egen lederrolle, og tilegne seg kunnskap om kriseledelse og sikkerhetsledelse.

 • Hva er ledelse?
 • Samspill mellom leder- og medarbeider.
 • Teamledelse og kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Motivasjonspsykologi
 • Operativ ledelse og kriseledelse.
 • Sikkerhetsledelse

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale teorier og relevante arbeids- og organisasjonspsykologiske tema knyttet til ulike nivåene i en maritim organisasjon (organisasjon, ledelse, team og medarbeider).
 • kjenner til relevant nyere forskning innen fagområdet
 • har inngående kunnskap om lederroller, kriseledelse og sikkerhetsledelse

 

Ferdigheter Kandidaten

 • evner å bruke relevant teori om ledelse og organisasjon til å forstå egen organisasjon
 • evner å reflektere over (egen) lederrolle
 • kjenner relevante motivasjon-, organisasjons- og ledelsesverktøy godt nok til å anvende disse i praksis.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i fag og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse.
 • Evner å se egen lederrolle i et større organisatorisk perspektiv.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet organisasjon og ledelse, og på denne måten bidra til utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Seminar med forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gruppebasert arbeidskrav som inkluderer en skriftlig innlevering, samt en fremføring. Arbeidskravet er obligatorisk.

Vurderingsform

Semesteroppgave (teller 100%). Gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BØA112 - Organisasjon og leiing - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB1113 - Organisasjonspsykologi og leiing - Reduksjon: 5 studiepoeng