Hopp til innhald

BFY320 Fysioterapi; klinisk praksis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I dette emnet møter studenten den fysioterapeutiske hverdag i spesialisthelsetjenesten gjennom veiledet heltidspraksis. Sentrale tema i dette emnet er studentens fysioterapifaglige kunnskaper, forståelse og ferdigheter, evne til klinisk resonnering, problemløsning, kommunikasjon og samhandling. Praksis skal utvikle personlige og faglige holdninger til egen og andres fagutøvelse. Emnet prøves i en avsluttende klinikkeksamen.

I praksisperioden skal studenten delta i den daglige virksomheten på stedet, som kan være forebyggende helsearbeid, pasient/klientarbeid, journal/-rapportskriving, møtedeltakelse, klinikker, internundervisning og presentasjoner i andre faglige fora. Det skal avsettes tid til forberedelse og etterarbeid, veiledning, faglig fordypning og refleksjon over eget og andres arbeid. Se "Plan for praksisstudier".

Det legges tilrette for tverrprofesjonelt samarbeidslæring (TVEPS) i praksis faglig (20 timer).

Studenten skal under veiledning gjennomføre og evaluere fysioterapeutiske tiltak, følge hele behandlingsforløp og om mulig gjennomføre noen utskrivingssamtaler. Det skal gjennomføres en klinikk/prøveeksamen på praksisstedet, fortrinnsvis i forbindelse med kontaktlærerbesøk.

Studenten skal før praksisstart være bevisst sine personlige læringsbehov som har betydning for faglig utøvelse. Disse læringsbehovene gir grunnlag for utarbeiding av personlig målsettingsdokument og planlegging av praksis i samarbeid med praksisveileder og kontaktlærer. Se "Plan for praksisstudier" for utfyllende informasjon.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har bred kunnskap om sykdomslære som har betydning for fysioterapi i spesialisthelsetjenesten
 • har bred kunnskap om fysioterapeutiske tilltak og deres virkemekanismer
 • har bred kunnskap om betydningen av tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om patologiske prosesser og hvordan disse kan påvirkes i positiv retning
 • har kunnskap om pasientforløp i norsk helsevesen

Ferdigheter: Studenten...

 • kan redegjøre for, begrunne og dokumentere valg av fysioterapeutisk undersøkelse og behandling for pasienter i spesialisthelsetjenesten
 • kan velge og gjennomføre adekvate/relevante tiltak av behandlende og/eller forebyggende art, og tilpasse disse ut fra den aktuelle situasjon og pasientens reaksjoner
 • kan anvende relevant kunnskaper og ferdigheter av forebyggende, (re)habiliterende og behandlende art i praktisk fysioterapeutisk arbeid
 • kan innhente og bruke best tilgjengelig kunnskap i møtet med pasienter/brukere i kliniske situasjoner
 • kan vurdere og begrunne valg av undersøkelser, tiltak og handlinger
 • kan anvende informasjon, instruksjon og veiledning på en tydelig måte til pasienter/brukere i kliniske situasjoner
 • kan kommunisere og samarbeide med pasienter så vel som med familie og andre som utgjør pasientens/klientens sosiale nettverk
 • kan kommunisere muntlig gjennom ulike fagmøter, samarbeidsmøter og ved gjennomføring av klinikk
 • kan kommunisere skriftlig i form av rapporter, epikriser og annen dokumentasjon av virksomheten rundt pasienter
 • kan evaluere måloppnåelse, og eventuelt endre målsetting ved fysioterapeutiske tiltak for pasienter i spesialisthelsetjenesten
 • kan ta initiativ til tverrprofesjonelt samarbeid

Generell kompetanse: Studenten...

 • dokumenterer, begrunner og formidler fysioterapeutisk praksis
 • opptrer faglig forsvarlig og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter/brukere /annet helsepersonell/ pårørende/sosialt nettverk
 • anvender teoretisk kunnskap i praktiske situasjoner og reflektere over praksis i lys av teori og etikk
 • reflekterer over egne handlinger, vurdere kritisk behandlings-opplegg/tiltak og søke aktivt nødvendig kunnskap og faglig fornying
 • reflekterer over egne holdninger og faglige atferd og handler i tråd med etiske regler for helsearbeid
 • kan identifisere samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • planlegger sin egen arbeidsdag, prioritere arbeidsoppgaver, inngå avtaler og overholde disse
 • følger regler som gjelder for påkledning og god hygiene, generelt og personlig

Krav til forkunnskaper

Godkjent gjennomført praksis fra 4.semester.

Obligatoriske læringsaktiviteter i BFY311 må være gjennomført før studenten kan starte praksisperioden i spesialisthelsetjenesten.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnene: BFY301- Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner og BFY311- Fysioterapi; undersøkelse, tiltak og evaluering- fokus spesialisthelsetjenesten 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet består av to deler:

1) Praksisstudium

2) Arbeid frem mot klinisk eksamen og yrkesutøvelse.

1) Praksisstudium: Praksis i dette emnet gjennomføres som 10 ukers veiledet heltidspraksis i 6.semester ved ulike sykehus og institusjoner, primært i Vestland, Rogaland og deler av Agder fra semesterstart.

Arbeidstiden er 36 timer pr. uke. Se "Plan for praksisstudier" for utfyllende informasjon og godkjenning av praksisperioden.

Forberedelse: Før praksisperioden begynner, ( i 5.semester) skal studenten utarbeide et forslag til målsettingsdokument som skal drøftes og bearbeides i samarbeid med veileder i praksis. De fleste  studentene møter praksisveiledere for praksisperioden i forbindelse med praksisveileder-seminaret i november/desember.

Alle studenter skal før oppstart i praksis gjennomføre e-kurs i:

 • informasjonssikkerhet
 • DIPS - datasystem i Helse Bergen
 • brannvern
 • smittervern og håndhygiene

Kursene er tilgjengelig på: Helse Bergen sine nettsider

Studentene skal ha gjennomført simulering om akutt/kritisk syke før oppstart i praksis.

I tillegg skal studenter i Helse Bergen gjennomføre e-kurs for studenter i praksisforberedelse. Studenter i Helse Bergen må kunne dokumentere gjennomført 1.hjelpskurs i løpet av de siste 12 mnd.

Gjennomføring: Studenten skal i løpet av praksisperiodene delta i det daglige fysioterapeutiske arbeidet. Studenten skal gjennomføre minst en klinikk/prøveeksamen i løpet av praksisperioden. Det skal gjennomføres midtveis og sluttevaluering. Det skal utarbeides et notat fra praksis som skal godkjennes av utdanningen.

Etterarbeid: Etter avsluttet praksisperiode er det en obligatorisk oppsummering. Studentenes kunnskaper og erfaringer danner utgangspunkt for videre bearbeiding i grupper og i plenum. Hovedfokus her vil være etiske aspekter og problemstillinger fra praksis.

2) Arbeid frem mot klinisk eksamen og yrkesutøvelse

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det legges opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet. Delemnet er organisert rundt et retrospektivt og prospektivt blikk på utdanning, fag og fagutøvelse.

Det legges her til rette for forelesninger og ferdighetstrening i tillegg til stor grad av selvstudium.

Totalt i emnet tilrettelegges det for følgende arbeidsformer: 

 • Førstehjelpskurs
 • Simulering
 • Arbeid med personlig målsettingsdokument
 • Veiledet fulltids praksisstudium i spesialisthelsetjenesten
 • Klinikk: pasientdemonstrasjon med diskusjon og tilbakemelding
 • Skriving av pasientjournaler og pasientrapport
 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening
 • Gruppearbeid og seminarer

Dette emnet innbefatter 10 ukers praksis tilsvarende 15 stp

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Målsettingsdokument, Det legges til rette for 2 forsøk.
 • Fagnotat fra praksis. Det legges til rette for 2 forsøk.
 • Gjennomført 10 uker praksisstudium inkludert TVEPS

Læringsaktivitetene er gyldige i fire semestre . Målsettingsdokument må utarbeides på nytt ved tildeling av evt ny praksisplass.

Vurderingsform

Praktisk eksamen:

Klinisk eksamen organiseres og gjennomføres i henhold til eksamensplan de siste ukene før semesterslutt. Alle pasienter som henvises til fysioterapi kan være aktuelle i forbindelse med eksamen. Eksamen vil bli avviklet på praksissteder i Primærhelsetjenesten/kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Eksamen vil som regel gå over to påfølgende hverdager.

I eksamen vurderes følgende: Journalnotatet, studentens muntlige fremlegg, studentens praktiske arbeid, samhandling og empati. Studentenes praktiske arbeid, samt samhandling og empati tillegges størst vekt ved karaktersettingen.

Se "Plan for praksisstudiet" for utfyllende informasjon.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Gjennomføres, etter samme mal som ordinær, i august (før studiestart)

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler i form av litteratur og egne notater kan brukes under dag 1 av eksamen. Studenten kan også ta med egne notater under gjennomføring av klinikken dag 2. Noen steder kan det være aktuelt å ta med egne "småredskaper" som hjelpemidler for tilrettelegging av tiltak.

Mer om hjelpemidler