BIO134 Medisinsk laboratorieteknologi III

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Medisinsk laboratorieteknologi omhandler temaer innen biomedisinske analysemetoder. For å gi studentene både innsikt og forståelse for medisinsk laboratorieteknologi bygger emnet både på teori og praktiske laboratorieerfaringer.

Emnet omhandler følgende temaer:

 • Kvalitetssikring med kvalitetskontroll
 • Logistikk på laboratoriet
 • DNA analyser
 • Protein analyser
 • Spektrofotometri

Læringsutbytte

Etter fullført emne, BIO134 Medisinsk laboratorieteknologi III, skal studenten kunne:

Kunnskap

 • forklare prinsipper for grunnleggende DNA- og protein analyser
 • forklare prinsipper for utvalgte analysemetoder, analyseinstrumenter og utstyr som brukes i medisinske laboratorier samt beskrive deres muligheter og begrensninger

Ferdigheter

 • selvstendig utføre en laboratorieanalyse etter en gitt prosedyre
 • beherske ulike teknikker og instrumenter for biomedisinske laboratorieanalyser
 • gi en helhetlig vurdering av en laboratorieanalyse og analysesvar, eventuelt med begrunnede forslag til tiltak for å forbedre analysekvaliteten
 • skrive en naturvitenskapelig rapport

Generell kompetanse

 • reflektere over eget kompetanseområde og egen faglig utøvelse
 • arbeide både selvstendig og i grupper

Krav til forkunnskaper

 • Alle emnene i 1.studieår og BIO129, BIO130 og BIO133.
 • I tillegg minst 15 studiepoeng av følgende emner: BIO127, BIO128, BIO131 og BIO132.

Anbefalte forkunnskaper

BIO127, BIO128, BIO132

Undervisnings- og læringsformer

Datastøtteprogrammene Canvas og Wiseflow benyttes i faget. Studentene leverer skriftlig arbeid på Wiseflow.

For hvert tema i emnet benyttes blandede undervisningsformer. Disse er:

 • Auditorieforelesning
 • Diskusjonsforum
 • Kortfilm
 • Nett-basert undervisning
 • Veiledning av skriving og praktisk laboratoriearbeid

Studentaktive arbeidsformer er:

 • Løsing av case-oppgaver.
 • Praktisk laboratorieøvelser ved høgskolens laboratorier.
 • Studentene skriver rapporter fra laboratorieøvelsene gruppevis eller individuelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk fremmøte på noen forelesninger.

Obligatorisk labkurs og gjennomføring av alle laboratorieøvelsene som inngår i disse. Vær oppmerksom på at:

 • Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester.   
 • Studenten har i løpet av studietiden to forsøk på å få godkjent laboratoriekurset.

Det er obligatorisk å levere skriftlig rapport etter fullført laboratoriekurs. Studentene får veiledning på deler av innleverte arbeid.

Alle skriftlige arbeidskrav skal leveres i Wiseflow innen gitte tidsfrister.

Obligatoriske arbeidskrav spesifiseres i starten av semesteret. Alle obligatoriske arbeidskrav skal vurderes som godkjent eller ikke-godkjent innen gitte tidsfrister. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å bli vurdert i emnet. Godkjent arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Vurdering til eksamen baserer seg på 2 store rapporter fra laboratoriekurs innen DNA- og protein analyser. Disse rapportene baserer seg på flere labøvelser. En av de 2 store rapportene er en individuell rapport og en grupperapport.

Vurderingsmappen består av følgende to elementer:

 • Deler av DNA-rapporten (noen av laboriatorieøvelsene) 
 • Protein-rapporten

Det gis én individuell karakter i emnet. Når individuelt arbeid og gruppearbeid vurderes til ulike karakterer slik at mappens helhetlige vurdering faller mellom to bokstavkarakterer, vil det individuelle arbeidet vektlegges ved endelig karaktersetting.

Frist for innlevering av Vurderingsmappen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Vurderingsmappen leveres via Wiseflow. Tjuefire timer før frist for innlevering av Vurderingsmappen, får studentene vite hvilke to arbeider som skal leveres i Vurderingsmappen (informasjon publiseres på Canvas under faget).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.