BIO160 Bacheloroppgave - Bioingeniør

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Bachelorprosjektet strekker seg over 5. og 6.semester i siste studieår og inneholder 3 studiepoeng vitenskapsteori og forskningsmetode, i tillegg til prosjektarbeid som tilsvarer 15 studiepoeng.

Studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert oppgave med utgangspunkt i en realistisk bioingeniørfaglig problemstilling der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet. Arbeidet skal utføres i grupper og kan være et samarbeid med et eksternt medisinsk laboratorium, eller det kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Studentene får tildelt en faglig veileder og utdanningen bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til høgskolens veiledere og til oppdragsgivers kontaktperson gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter. Gruppens medlemmer fører prosjektdagbok som dokumenterer aktivitetene igjennom hele prosjektet. Veileder gir studentene tilbakemelding om faglig innhold og nivå i forbindelse med statusrapportering og forevisning av prosjektdagbok. Ved avslutning av prosjektet skal de enkelte deltakerne redegjøre for egen faglig og personlig utvikling (læringsutbytte) gjennom arbeidet med prosjektet i et refleksjonsnotat.

Emnet avsluttes med utstillingen EXPO, der avgangsstudentene får vist frem prosjektet de har jobbet med i form av plakat og eventuelt produkt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • gjøre rede for den vitenskapelige kunnskapens betydning for generell fagkunnskap
 • kjenne til relevante metoder og arbeidsmåter vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • kunne oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt

Ferdigheter

 • innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et bioingeniørfaglig prosjekt
 • formidle bioingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • vise en reflektert, etisk og miljømessige innsikt i sitt arbeid i tråd med relevante nasjonale retningslinjer

Krav til forkunnskaper

For å starte på bacheloroppgaven må følgende være bestått:

 • Alle emnene i 1.studieår og BIO129, BIO130 og BIO133 og i tillegg minst 15 studiepoeng av følgende emner: BIO127, BIO128, BIO131 og BIO132.
 • Arbeidskrav i alle emner i 5. semester må være godkjente.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, laboratoriepraksis, veiledning og prosjektarbeid, der 2-3 studenter arbeider sammen i en prosjektgruppe. Grupper med én deltaker kan unntaksvis tillates.

Hver gruppe med studenter gis inntil 25 timers faglig veiledning/oppfølgning i forbindelse med prosjektperioden. I tillegg får hver gruppe prosessveiledning (1t x 3).

Prosjektoppgaver blir presentert i slutten av 5.semester og begynnelsen av 6.semester. Prosjektgrupper nedsettes ved valg av oppgaver. Prosjektgruppen utarbeider deretter en prosjektplan i samarbeid med veileder og eventuell oppdragsgiver. Prosjektplanen inneholder problemformulering, material og metode, etiske betraktninger, prosjektorganisering med framdriftsplan og eventuelt kostnadsoverslag.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives.

Som avslutning på bacheloroppgaven arrangeres EXPO, der gruppen får vist frem prosjektet de har jobbet med i form av plakat og eventuelt produkt.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Individuelle krav:

 • 1 innlevering innen vitenskapsteori og metode
 • Deltagelse på veiledningstimer
 • Deltagelse på obligatoriske læringsaktiviteter

2. Krav til gruppen:

 • Prosjektplan
 • Prosjektdagbok
 • Midtveispresentasjon
 • Plakat til EXPO

Alt skal ferdigstilles til gitte frister. De obligatoriske arbeidskravene er gyldige i ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler: 

- Oppgave (skriftlig i gruppe), teller 70 %

- Muntlig eksamen (individuell vurdering), teller 30%

Karakterskalaen er Bestått/Ikke bestått. Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Det gis anledning til å levere en forbedret versjon av bachelorppgaven i påfølgende semester, dersom den ikke er bestått. Ved behov arrangeres ny muntlig eksamen i det påfølgende semester.

Oppgaven består av:

 • Bacheloroppgave og eventuelt produkt
 • Refleksjonsnotat (selvrefleksjon over eget læringsutbyttet/egen utvikling, individuelt)

Omfanget av bacheloroppgaven fastsettes i samråd med veileder. Innleveringsfrist blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Muntlig eksamen:

Muntlig eksamen avholdes etter at bacheloroppgaven er levert, som en sluttpresentasjon av prosjektet.

Muntlig eksaminasjon skal ha fokus på prosjektets enkelte deler og studentenes bidrag i disse, så vel som i det endelig resultatet i form av bacheloroppgaven og eventuelt produkt.​

 

Dersom ønskelig frå veileder og etter søknad, kan oppgaven skrives i artikkelformat.