Hopp til innhald

BRA330 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema og en problemstilling som er relevant for fagområdet og som er i tråd læringsutbytte for bacheloroppgaven. Det kan dreie seg om å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte eller utvikle ny kunnskap. Studenten skal gjennom anvendelse av aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse.

Emnet inneholder studiepoeng fra alle hovedemner beskrevet i rammeplanen fra 2005:

 • Naturvitenskaplige emner
 • Samfunnsvitenskaplige og humanistiske emner
 • Radiografisk bildefremstilling og behandling

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS. En veiledningsavtale skal inngås i starten av arbeidet med bacheloroppgaven. Avtalen skal signeres av student og veileder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap i vitenskapsteori som begrunnelse for valg av forskningsmetodisk tilnærminger i bacheloroppgaven
 • har bred kunnskap om gjeldende forskningsetiske retningslinjer i relatert til bacheloroppgaven
 • har brede kunnskaper om faglige spørsmål og teorier relatert til en vitenskapelig problemstilling

Ferdigheter: Studenten...

 • kan utføre og dokumentere et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave
 • kan anvende og vurdere aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter for å innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- og fagutviklingsarbeid alene eller som deltaker i en gruppe i tråd med  forskningsmetodiske   og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff og valg som er gjort

Krav til forkunnskaper

Bestått praksisemner og alle teoretiske emner i tredje studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet med oppgaven foregår i 5 og 6. semester. Studenten får inntil fire timers veiledning på oppgaven der 2 veiledningstimer er obligatoriske (1 time til prosjektplan og 1 time til oppgaven). Tilbakemelding gitt i seminar regnes også som veiledning.

Veileder hjelper til med avgrensing av problemstilling, metodevalg og faglig veiledning under utviklingen av oppgaven.

Studentene starter med å utarbeide prosjektskisse og deretter prosjektplan. Prosjektplanen skal være tydelig formulert og inneholde:

 • Tittelen på bacheloroppgaven
 • Bakgrunn som inneholder teoretisk perspektiv
 • Problemstilling
 • Metode
 • Fremdriftsplan/tidsplan
 • Referanseliste

Prosjektplanen må godkjennes av veileder før studentene kan starte datainnsamling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at kandidaten kan levere sin bacheloroppgave:

1.Tilstedeværelse 80% i obligatorisk studentaktiv undervisning og seminar 

2.To timer veiledning på bacheloroppgaven

3. Prosjektskisse med søkestrategi, omfang ca. 2 sider

4. Prosjektplan med et omfang på 1500 ord (eksklusiv referanseliste)

Læringsaktivitetene er gyldig i tre semestre.

Vurderingsform

Oppgave. Bacheloroppgaven er hovedsakelig et individuelt prosjekt og skal maksimalt være på 8.000 ord. Tittelside, innholdsliste, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten oppnår læringsutbytte for emnet, og i hvilken grad studenten anvender vitenskapelig metode og kan jobbe systematisk med en faglig problemstilling.

Vurderingsuttrykk: gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen: ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler