Hopp til innhald

BVP302 Velferd, samhandling og prosjektarbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet belyser hvordan velferdssamfunnet gjennom sine institusjoner og organisasjoner og samspillet mellom dem, påvirker levekårene til marginaliserte grupper på ulike arenaer som for eksempel bolig, skole, arbeid og fritid. Videre fokuserer emnet på hvordan ulike tjenestetilbud skapes gjennom sosiale prosesser der brukere, pårørende og yrkesutøvere både skaper og påvirker ulike rammebetingelser. Med fokus på velferd og folkehelse, vil studenten tilegne seg verdier, kunnskaper, innsikt og ferdigheter der fagets identitet blir synlig i møte med ulike ideologiske perspektiv i helse- og omsorgssektoren. Gjennom prosjektarbeid, tverrprofesjonell og tverretatlig samhandling utfordres studenten på å forstå sin rolle og fremme verdier i forhold til enkeltrelasjoner og på organisasjonsnivå for å kunne bidra til at tjenestene fremmer selvbestemmelse og brukermedvirkning på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Emnet inneholder obligatorisk kommunikasjonskurs, obligatorisk ferdighetskurs i skjønnsutøvelse, prosjektarbeid i gruppe med fokus på kvalitetsforbedring, endring og endringsprosesser samt obligatorisk studentdrevet undervisning av sentrale tema i grupper. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har bred kunnskap om sentrale forhold i det norske velferdssamfunnet i forhold til mangfold, inkludering og praksis i skole, arbeid, bolig og fritid for personer med ulike funksjonsnedsettelser og andre marginaliserte grupper
 • har bred kunnskap om empowerment, partnerskap og samfunnsarbeidhar kunnskap om fokus på levekår og folkehelse
 • har bred kunnskap i sammenhengen mellom egen yrkesidentitet og tverrprofesjonell samhandling

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap om forskningsmetode, prosjektarbeid og innovasjon
 • kan anvende teori i forhold til kommunikasjon med ulike samarbeidspartnere
 • kan reflektere over utøvelse av skjønn i en tverrprofesjonell kontekst 

Generell kompetanse: Studenten...

 • har innsikt i profesjonell praksis med utgangspunkt i fagkritikk, menneskesyn, etisk refleksjon og faglig skjønn
 • har innsikt i pasient- og brukerrettigheter i møte med velferdsstatens rammebetingelser
 • har innsikt i brukerintegrert samarbeid gjennom kommunikasjon, veiledning og etikk
 • kan utveksle etisk og fagkritiske synspunkter med andre i forhold til ulike ideologiske perspektiv i sentrale fagområder 

Krav til forkunnskaper

Bestått eksamener og praksis i 2. studieår. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått BVP312, Bestått BVPP33

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene varierer mellom ferdighetskurs, seminar, forelesninger og prosjektarbeid i gruppe.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 • Kommunikasjonskurs
 • Kurs i skjønnsutøvelse
 • Utarbeide 1 times undervisning i gruppe og tilstedeværelse ved studentdrevet undervisning

Studiedeltakelse ved obligatoriske arbeidskrav må dokumenteres og tilsvarer 80% godkjent deltakelse. Fravær over 20% medfører at studenten ikke kan gå opp til eksamen i emnet. Unntak fra retningslinjene må behandles særskilt etter individuell søknad fra studenten til post@hvl.no.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i fire semestre.

Vurderingsform

Eksamen er todelt: Skriftlig prosjektgruppeoppgave og utarbeidelse av poster som presenteres muntlig. Skriftlig gruppeoppgave og poster teller 50% hver av den samlete karakteren. Begge deler må ha bestått karakter for at eksamen som helhet skal være bestått.

Skriftlig gruppeoppgave

Oppgaven er basert på gruppeprosjekt. Omfang inntil 7000 ord. Vurderingskriterier: Se reglement for Prosjektarbeid i emnet. Det forutsettes at alle gruppemedlemmer tar ansvar og bidrar i prosjektarbeidet, og at dette kravet nedfelles i en skriftlig gruppe-kontrakt. Ved brudd på gruppekontrakten vil gruppemedlemmer som ikke deltar i prosjektarbeidet kunne ekskluderes fra gruppen og ikke få fremstille seg til eksamen sammen med gruppen. Det er ikke anledning til å ekskludere gruppemedlemmer uten at gruppen først har hatt kontakt med veileder på et tidlig tidspunkt.

Posterpresentasjon

Avhengig av prosjekgruppens størrelse utarbeider hver gruppe en eller to postere hvor de presenterer prosjektet. Posteren presenteres muntlig for to sensorer. Rammen for muntlig presentasjon er inntil 20 minutter. Eksaminasjonen inkludert karaktergiving settes til totalt 30 minutter.

Se egne vurderingskriterier for fremlegg.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A- F, der A- E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått skriftlig gruppeoppgave, har gruppen anledning til å bearbeide denne og levere ved ny eksamen. Hvis en student blir ekskludert fra gruppen må vedkommende skrive en individuell eksamensoppgave. Ved ikke bestått presentasjon av poster må gruppen gå opp til ny deleksamen.

Klage Evt. klage på skriftlig gruppeoppgave må undertegnes av alle medlemmer i gruppen for å være gyldig.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler