Hopp til innhald

DYK603 Kommunikasjon og rapportering

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Kommunikasjon og rapportering

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten Kunnskaper ha gode kunnskaper om kommunikasjon og rapportering ha grunnleggende kunnskaper om utforming av en prosjektoppgave og akademisk referering ha grunnleggende kunnskap om oppbygning og innhold i en rapport, prosedyre og samsvarsmåling kunne gjengi det fonetiske alfabetet   Ferdigheter kunne utarbeide et skriftlig prosjektarbeid kunne anvende teoretiske kunnskaper gjennom skriftlig og muntlig fremføring av forskjellige rapporter, prosedyrer og samsvarsmålinger kunne benytte radiokommunikasjon effektivt   Generell kompetanse kunne kommunisere presist: At man rapporterer det som er nødvendig å rapportere kunne kommunisere konsist: At man rapporter på den samme måten fra operasjon til operasjon kunne kommunisere effektivt: At rapportering inngår som en del av operasjon og ikke går ut over kvaliteten på annet arbeid

Krav til forkunnskaper

Generelle opptakskrav i språk

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser, prosjektoppgave

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer, bokstavkarakter A-F, teller 50 % Prosjektoppgave, bokstavkarakter A-F, teller 50 %