Hopp til innhald

ELE142 Elektrofaglig basis 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet gir, sammen med Elektrofaglig basis 1, en felles forståelse av elektriske og elektroniske systemer brukt i samtlige elektrofaglige disipliner. Emnet er bygget opp av tre moduler ved at det omhandler kretslære, analog elektronikk og datakommunikasjon.

Som en integrert del av disse modulene omhandler omtrent 50% av emnet fysikk i et elektroperspektiv. Heriblant faststoffysikk, halvlederteori og PN-overganger, kapasitans og induktans.

 • Kretslære Teknikker for analyse av kretser med resistiv, kapasitiv og induktiv last. Sentrale elementer er beregning av statiske verdier samt kretsverdier i frekvens- og tidsdomenet ved hjelp av differensiallikninger, komplekse tall, viserdiagrammer og Laplacetransform. Opp- og utlading av spoler og kondensatorer, aktiv og reaktiv effekt, enkle transformatorer samt balanserte 3-fase kretser blir studert.
 • Analog elektronikk DC og signalanalyse av kretser med dioder, transistor og operasjonsforsterker er sentralt. Heriblant likerettere, forsterkere og kraftforsyninger.
 • Datakommunikasjon Innføring i Industriell datakommunikasjon (serielle og TCP/IP-baserte protokoller) samt nødvendige begreper for å forstå ulike kommunikasjonsprinsipper.

Praktisk arbeid er sentralt i kurset.

Bruk av multimeter, oscilloskop og andre instrumenter. Grunnleggende komponentlære, skjemategning og symbolbruk. Sikkerhet på laboratoriet og holdning til bruk og behandling av instrumenter.

Beregnings-, simulerings-, analyseverktøy blir benyttet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om kretslære, analog elektronikk og datakommunikasjon på komponentnivå og i et overordnet systemperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • forstår og kan regne på opp- og utlading av spoler og kondensatorer
 • forstår og kan gjøre beregninger i frekvensplanet på kretser med kilder med konstant frekvens
 • forstår balanserte trefasekretser
 • Kan gjøre beregninger på enkle kretser i s-planet
 • forstår og kan gjøre beregninger på forsterkerkretser med operasjonsforsterker
 • forstår og kan gjøre beregninger på ett-trinns forsterkere med bipolare transistorer
 • forstår og kan gjøre beregninger på kretser med dioder
 • forstår enkle spenningsregulatorer
 • forstår grunnleggende prinsipper for datakommunikasjon
 • forstår hovedelementene i et TCP/IP nettverk
 • forstår de grunnleggende prinsippene for IP adressering
 • forstår behovsforskjellene i industrielle og kommersielle datanettverk
 • kan arbeide både selvstendig og i team med laboratorieoppgaver.
 • behersker grunnleggende målemetoder og metodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • ELE141 Elektrofaglig basis 1
 • MAT110 Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktisk arbeid og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 6 laboratorieoppgaver med obligatorisk fremmøte på laboratoriet. Alternativt to laboratorieoppgaver og ett prosjekt, hvor prosjektet har tilsvarende arbeidsmengde som fire laboratorieoppgaver.
 • 5 innleveringer, hvorav 4 må være godkjente.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det kan i stedet bli arrangert muntlig eksamen dersom det er ti eller færre studenter oppmeldt til eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunngjøres ved semesterstart

Mer om hjelpemidler