Hopp til innhald

ELE205 Videregående programmering

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandlar tema innan teoretisk og praktisk objektorientert programmering relevante for fagfelt automatisering.

Programmeringsspråk er C#.

Innhald

 • Klasser, objekta, referansar
 • Objekt-orientert programmering
 • Hendelsesdrevet programmering, GUI, Unntakshåndtering
 • Algoritmar
 • Fil og Stream,
 • Software Engineering
 • Design Patterns

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om objekt-orientert design av programmer.
 • har kunnskap om algoritmar og datastrukturar for organisering av informasjon.
 • kjenner til ulike teknologiar for praktisk utvikling av strukturerte dataprogram for større informasjonssystem

Ferdigheit:

Kandidaten:

 • kan bruke algoritmar for effektiv behandling av informasjon.
 • behersker grunnleggande planleggings-, implementasjons-, feilsøkingsmetodikk og bruk av relevante programvare for å kunne arbeide strukturert og målretta.
 • kan arbeide både sjølvstendig og samen med andre i ingeniørfaglege prosjekter.
 • har erfaring med praktisk bruk av objekt-orientert design, datastrukturar og algoritmar.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle fagleg informasjon knytet til teoriar, problemstillingar og løysningar innanfor fagfeltet objektorientert programmering.
 • Kandidaten kan designe, implementere, utvikle og teste objektorienterte programmer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Programmering og hardware 

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, LAB/prosjekt arbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjente innleveringar frå 6 laboratorieoppgåver

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftleg (digital) eksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Skriftlig/praktisk eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentane må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Ved færre oppmeldte enn 10 kan eksamensform bli endret til muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F er ikkje bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunngjerast ved semesterstart - (PC og skriftlege materialar)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE124 - Vidaregåande programmering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE205D - Vidaregåande programmering - Reduksjon: 10 studiepoeng