Hopp til innhald

FELLES-3 Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering for helse- og sosialfag

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette emnet er hentet fra fellesdel i rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger, delemne 2B: kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.

 • Perspektiver på profesjoner, kunnskapsutvikling ogspesialisering
 • Kommunikasjon og samhandling på tvers av kompetanseområder og tjenestenivåer
 • Samarbeid og kommunikasjon i forhold til ledelse, konflikthåndtering og forhandlingsstrategier
 • Brukers / tjenestemottakers rolle i tverrprofesjonelt samarbeid.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kjenner betydningen av tverrprofesjonell læring og tverrprofesjonell samhandlingskompetanse
 • kjenner betydningen av å samarbeide med bruker
 • kjenner rammer for egen fagutøvelse og forstår egen profesjons rolle som del av et samlet pasient-/bruker-/klientforløp
 • kjenner betydning av lederskap og gruppeledelse i et tverrprofesjonelt samarbeid og ved konflikter
 • kjenner til strategier for konflikthåndtering og konfliktløsning

Ferdigheter: Studenten...

 • bidrar til tverrprofesjonell samhandling og samhandling med bruker
 • anvender konfliktløsningsstrategier

Generell kompetanse: Studenten...

 • reflekterer over egen personlig utvikling og forandringsarbeid
 • styrker egen yrkesidentitet og formidler egen profesjons kompetanseområder
 • kjenner andre profesjoners kompetanseområder

Krav til forkunnskaper

Bestått emnene Felles 1 og Felles 2

Undervisnings- og læringsformer

Felles undervisning som foregår i uke 37 i 3. studieår. Undervisningen er variert og består blant annet av forelesninger, gruppearbeid, veiledning og framlegg fra studentene. Det legges opp til høy grad av studentinvolvering og kreative formidlingsformer (video, app, prosjekt, rollespill, poster, mm.)

Gruppeoppgavene utformes slik at tema er aktuelle for helse- og sosialsektoren.

Gruppene settes sammen på tvers av utdanningsretninger

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Muntlig eksamen i form av gruppepresentasjon og deltakelse på eksamensseminar.

Gjennomføring av eksamen:

 • Hver gruppe presenterer sin oppgave for sensorer og medstudenter på eksamensseminaret. Gruppen velger selv presentasjonsform.
 • Deltakelse på gruppearbeid og utarbeidelse av eksamenspresentasjon er en forutsetning for å fremstille seg til eksamen. Et resyme av loggbok fra gruppesamarbeidet leveres til sensor når gruppen skal ha sin presentasjon. Her må det fremgå hvilke studenter som har deltatt i gruppearbeid og i utarbeidelse av presentasjonen. Kun studenter som er oppført som deltakere vil bli vurdert.
 • Disposisjon for gruppens presentasjon innleveres ved presentasjon på eksamensseminaret.
 • Gjennomføring av eksamen inkluderer deltakelse på hele eksamensseminaret for egen eksamenspulje.

Vurderingsuttrykk Bestått /ikke bestått.

Ny eksamen Grupper som får ikke bestått må bearbeide sitt arbeid til  presentasjon på ny eksamen. Studenter som har deltatt i gruppearbeid, men har dokumentert gyldig fravær seminardagen, kan benytte gruppens arbeid ved individuell presentasjon til ny eksamen.

Studenter som har dokumentert gyldig fravær på gruppearbeid og eksamen, gjennomfører ny eksamen som  individuelt arbeid og individuell presentasjon.Studenten velger oppgave fra samme oppgavesett som ved ordinær eksamen (publisert på Canvas).

Hjelpemidler ved eksamen

Ulike pedagogiske virkemidler

Mer om hjelpemidler