Hopp til innhald

HSPED801 Innføring i universitetspedagogikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er samlingsbasert og går over to samlinger med tilhørende før- og etterarbeid. Innholdet er organisert i to temaområder:

 1. Undervisning, læring og rettleiing
 2. Vurdering, læringsteknologi og utdanningsledelse

Emnet gir en innføring i feltet høyskolepedagogikk. For de som tar emnet for å dokumentere utdanningsfaglig kompetanse vil oppgavene herfra kunne benyttes i den pedagogiske mappe som skal dokumentere denne kompetansen.

Opptakskravet er mastergrad, fortrinnsvis Phd.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kjenne til innhold og rammer for høyskolepedagogikk som fag- og vitenskapsfelt ved Høgskulen på Vestlandet
 • Ha kjennskap til ulike teoretiske perspektiv på kunnskap og læring og vurdering
 • Ha kunnskap om grunnleggende prinsipp for rettleiing av kollega og studenter
 • Ha kunnskap om faktorer som kan påvirke læringsmiljøet i høyere utdanning
 • Kjenne til muligheter og utfordringer knytt til bruk av IKT i læringsarbeidet i høyere utdanning

Ferdigheter:

 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i tråd med retningslinjene i kvalifikasjonsrammeverket
 • Kunne rettleie studenter i deres arbeidsoppgaver
 • Kunne vurdere studenters læring

Generell Kompetanse:

 • Ha en kritisk og analytisk holdning til planlegging, gjennomføring og evaluering av egen og andre si undervisning
 • Ha et profesjonelt og yrkesetisk medvit til egen rolle som profesjonsutdanner og del av høyskolens faglige og kollegial fellesskap

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Diskusjon, studentaktivitet, forelesning, gruppearbeid, selvstudium, kollegarettleiing og nettbaserte læringsformer

Obligatorisk læringsaktivitet

Kollegarettleiing

Deltaking på samlinger

Vurderingsform

En skriftlig oppgave, ca. 2000 ord. Karakter bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler