Hopp til innhald

JOR507 Kliniske studier del 3 - Jordmorfag ved normale og avvikende forhold

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette emnet er tredje del av jordmorutdanningens kliniske studieperioder, og studenten skal videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter fra emnene, JOR502, JOR503, JOR505, MAMET500 og JOR506. Emnet finner sted 8 uker i 3. semester. Studenten skal oppøve sine kliniske ferdigheter og vurderingsevner, knyttet til jordmors funksjons- og ansvarsområde i møte med normale og avvikende forhold i fødselsomsorgen og gynekologisk avdeling samt helsestasjon for ungdom. Avanserte kunnskaper om de normale prosesser rundt svangerskap, fødsel og barseltid danner grunnlag for å forstå avvik. Kvinners opplevelse av fødselen diskuteres og vektlegges i dette emnet. Dilemmaene som kan oppstå ved forsvarlig bruk av teknologi, samtidig som den jordmorfaglige omsorgen skal ivaretas diskuteres. Teori omkring kompliserte forhold i svangerskap, fødsel, barsel og nyfødte er sentralt i dette emnet.

Studentens relasjonskompetanse i forhold til brukerne og andre faggrupper står sentralt. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å ivareta, støtte, styrke og fremme det friske hos kvinner med kjent risiko.

I dette emnet videreutvikles studentens evne til kritisk vurdering og refleksjon rundt sentrale jordmorfaglige tema. Studentenes kompetanse i kunnskapsbasert praksis videreutvikles, og refleksjon knyttet til kunnskapsgrunnlaget for praksis analyseres.

Innholdet i studiene vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid og vil således tilby varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten ...

 • har inngående kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser

Ferdigheter:
Studenten ...

 • kan arbeide kunnskapsbasert i svangerskap, fødsels - og barselomsorgen.
 • kan demonstrere teoretisk og praktisk kunnskap i svangerskapet, under fødselen, og i barseltiden ved avvikende tilstander hos kvinnen og barn/foster i samråd med veileder.
 • kan under veiledning foreslå og iverksette relevante tiltak ved unormale forhold i svangerskap, fødsel og barseltiden.
 • kan vurdere kvinnens rier og vurdere tiltak for å fremme progresjon i fødsel, samt iverksette disse tiltakene i samarbeid med veileder.
 • kan vurdere fosterets leie, innstillig og symfyse-fundus mål i samarbeid med veileder.
 • kan vurdere ulike metoder for fosterovervåkning i den normale og avvikende fødsel i samarbeid med veileder, samt iverksette relevante tiltak for fosterovervåkning i den normale og avvikende fødsel.
 • kan dokumenterer egen praksis i henhold til gjeldende retningslinjer og krav for tjenesten.
 • kan observere og iverksette tiltak overfor kvinnen for å fremme de fysiologiske barselprosessene i samarbeid med veileder.
 • kan observere og iverksette tiltak overfor det nyfødte barnet for å fremme de fysiologiske barselprosessene i samarbeid med veileder.
 • kan under veiledning gi rådgivning, undervisning og veiledning innen reproduktiv helse, seksualitet og familieplanlegging.

Generell kompetanse:
Studenten ...

 • har handlingskompetanse i forhold til de retningslinjer som organiserer og regulerer jordmors arbeid i svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen ved ulike fødenivå.
 • kan under veiledning arbeide tverrprofesjonelt ved å samarbeide med andre faggrupper.
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om veiledning og kommunikasjon i utøvelse innenfor jordmors fag- og ansvarsområde i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i komplekse situasjoner
 • kan gjennomføre arbeidsoppgaver som tilkjennegir kunnskaper og ferdigheter om en individuell og familiesentret omsorg

Krav til forkunnskaper

Bestått JOR502, JOR503, MAMET500, JOR505 og JOR506

Undervisnings- og læringsformer

Individuell, skriftlig dokumentasjon med beskrivelse av læringsprogresjon, og fokusområde for videre læring. Studenten veiledes av ansatte ved praksisplassene og fra høgskolen. Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden. Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.

Deltagelse på klinikk

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte i form av mål og plan for praksis er oppfylt. I vurderingen inngår også gjennomføring av læringssituasjoner. Veileder og student fyller ut vurderingsskjemaene. Krav til 90 % tilstedeværelse i praksis skal være oppfylt. 

Kontaktlærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Vurdering av egen læringsprogresjon i praksis skal dokumenteres og leveres kontaktlærer, praksislærerveileder og praksislærer senest dagen før sluttevaluering.

Gjennomføring av ny praksisperiode
Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler