Hopp til innhald

M120DR213 Anvendt teater og prosjektledelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i Master i dramapedagogikk og anvendt teater. Emnet er et kunstnerisk/kunstpedagogisk samarbeidsprosjekt mellom en gruppe dramastudenter og en valgt samfunnsarena (fengsel, eldresenter, kultursenter, sykehus, o.a.).

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten kunnskap om

 • anvendt teater som kunstpedagogisk filosofi og felt
 • problemstillinger og begreper fra anvendt teaters teori og praksis
 • prosjektutvikling, kunstfagdidaktisk tilrettelegging og kunstnerisk formidling gjennom arbeid med en scenisk presentasjon/et scenisk program.

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten

 • demonstrere spillkompetanse og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kombinere form og innhold på en kunstnerisk bevisst måte og formidle innenfor en valgt estetikk
 • interagere og kommunisere performativt med målgrupper på utvalgte samfunnsarenaer
 • utarbeide konsept og finansieringsplan for egne kunstbaserte prosjekter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan realisere dramapedagogikk og anvendt teater på ulike samfunnsarenaer
 • lede og administrere prosjekter i anvendt teater
 • kan vurdere og ta i bruk forskningsmessige tilnærmingsmåter til sitt emneprosjekt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil innledningsvis ha felles undervisning, og blir deretter i større grad studentstyrt, med noe lærerveiledning. Emnet har i varierende grad faste tider på timeplanen, da studentene selv har ansvar for å gjøre nødvendige avtaler med aktuelle målgrupper. Arbeidet organiseres i smågrupper. Den enkelte student har likevel faglig ansvar for helheten. Det forutsettes aktiv deltakelse i workshops, seminarer og gruppeaktiviteter.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Prosjektbeskrivelse med framdriftsplan for prosjektutvikling og utprøving av performativt materiale. Veiledende omfang: ca. 1500 ord.
 • Arbeidskrav 2: Todelt presentasjon av prosjektidé som a) power point (12 minutter), b) kortversjon (5 minutters innlegg).

Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen (gruppe). Eksamen skal foregå på en samfunnsarena utenfor studiestedet. Emnets prøveform er en performativ presentasjon, for/med aktører på den valgte arenaen. Hver gruppe skal på forhånd levere en prosjektbeskrivelse knyttet til sin utforsking av det performative materialet. Veiledende omfang: 1500 ord. Pensum er på ca. 800 sider.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Det foreligger detaljerte retningslinjer og vurderingskriterier for det anvendte teaterprosjektet. Disse blir utdelt ved prosjektets begynnelse.

Utsatt/ny eksamen: Ved utsatt/ny eksamen presenterer kandidatene en bearbeidet versjon av arbeidet.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler