Hopp til innhald

MAS125 Varme, ventilasjon og kuldeteknikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I industrialiserte land oppholder mennesket seg om lag 75 % av levetiden innendørs. Samtidig står våre bygninger for om lag 40 % av energiforbruket. Det er derfor av avgjørende betydning at ingeniører har omfattende kunnskaper om både inneklima og energibruk. Dette emnet behandler grunnleggende temaer om oppvarming, ventilasjon og klimatisering av bygg samt grunnleggende kulde- og varmepumpeteknikk.

 

Innhold

 • Varmeteknisk grunnlag. Varmebehovsberegning etter Norsk Standard 3031.
 • Fysiologisk grunnlag. Strømningsteknisk grunnlag.
 • Hovedtypene av ventilasjonsanlegg. Dimensjonering av klimaanlegg. Lufttilførsel og avtrekk.
 • Lyd og lyddemping i ventilasjonsanlegg. Kanaler.
 • Systemer for styring, regulering og overvåking. - Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
 • Nasjonale mål for energiøkonomisering. - Systemløsninger for energiøkonomisering. Energioppfølgingssystemer
 • Grunnleggende kulde- og varmepumpeteknikk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS125 Varme, ventilasjon og kuldeteknikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende funksjoner og virkemåte for ventilasjonsanlegg
 • Forklare grunnleggende funksjoner og virkemåte for et kuldeanlegg

Ferdigheter

 • Kunne foreta varmebehovsberegninger etter NS3031
 • Kunne foreta kuldebehovsberegninger
 • Kunne dimensjonere hovedkomponentene i et ventilasjonssystem
 • Kunne dimensjonere hovedkomponentene i et kuldeanlegg
 • Finne frem i de mest sentrale standarder og regelverk for inneklima og krav til ventilasjon

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Tekniske fag på studieprogrammet energiteknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger samt gruppearbeid med en prosjektoppgave. En prosjektoppgave gjennomføres som gruppearbeid (ca 3-4 personer pr gruppe). Prosjektoppgaven er obligatorisk og vil inngå som en del av pensum. Det er obligatorisk tilstedeværelse ved gruppearbeid og presentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk deltagelse på workshop.

Senest 2 uker før innlevering av prosjektoppgaven gjennomføres en workshop hvor hele klassen deltar. Alle gruppene presenterer sin oppgaver. For hver gruppe  settes det av 25 minutter til presentasjon og inntil 10 minutter med spørsmål og tilbakemeldinger fra klassen. Alle på gruppen må delta på presentasjonen. 

Vurderingsform

Mappevurdering.

Mappen baserer seg på tre deler:

 • Delprøve 1 underveis
 • Delprøve 2 underveis
 • Prosjektoppgave

For studenter som har gyldig fravær (sykmelding) på en av delprøvene, blir det arrangert ny prøve i semesteret.

Etter en helhetlig vurdering fra faglærer av både prøver og prosjektoppgave settes en samlet karakter i emnet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM150 - Varme, ventilasjon og klimateknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng