Hopp til innhald

MAS134 Elektrisk energiteknikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Samfunnet vårt er avhengig av elektrisitet, og stadig mer skal komme fra fornybare energikilder. Nye miljøkrav til bærekraftig energiproduksjon, fra blant annet vind og vann, gjør at elektrisk energiteknikk får en stadig større betydning i energiforsyningssystemet. Transportsektoren og industrien skal elektrifiseres, og det vil medføre mange og store prosjekter i årene framover.  Med elektrisk energiteknikk sikres en effektiv utnyttelse av energi i samfunnet.    Elektrisk energiteknikk er bindeleddet mellom produsentene og forbrukerne av ren fornybar energi.

Emnet inneholder temaer innen oppbygning, virkemåte og egenskaper til utstyr og metoder som brukes innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi.

 

Innhold

 • Generator- og transformatorer i fornybare energisystemer
 • Innføring i høyspente overføringssystemer
 • Innføring i industrielle elektriske anlegg og motordrifter
 • Innføring i desentralisert energiproduksjon og forbruk og de utfordringer dette medfører med nettilknytning og energilagring

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av produksjon, overføring og distribusjonssystemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om elektriske maskiners plass og betydning i elektrisitetsforsyning og industri.

Ferdigheter

 • Kandidaten har kompetanse innen elektriske produksjon, overføring og distribusjonssystemer og behersker aktuelle metoder og verktøy.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle informasjon om elektriske energisystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til sikkerhet ved arbeid med elektriske energisystemer.
 • Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Fullført 1. klasse energiteknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske øvinger som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske øvinger gyldige i 4 semestre

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatormodellar er tillate.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM153 - Elektrisk energiteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng