Hopp til innhald

MBUL504 Litteraturformidling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal utfordre studentenes tanker om litteraturformidling gjennom et individuelt arbeid med en presentasjon av en barnelitterær klassiker (enten et verk eller et forfatterskap). Arbeidet med presentasjonen utforsker litteratur gjennom å vurdere og aktivt bruke ulike estetiske uttrykksmåter og formidlingsformer. Presentasjonen skal vise at studentene kan kombinere form og innhold på en estetisk bevisst måte innenfor sitt fagområde og har evne til å formidle litteratur innenfor et valgt formuttrykk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap

  • om ulike måter å formidle litteratur for barn på
  • om barnelitteraturens klassikerstatus og kanondebatt

Ferdigheter

Studenten

  • kan formidle barnelitteratur for egnet målgruppe på en estetisk gjennomtenkt måte
  • kan diskutere klassikerbegrepet i lys av barnelitteraturen og har særlig kjennskap til selvvalgte eksempler.
  • kan legge til rette for litteraturlesing som estetisk erfaring og bidra til at elever utvikler litterær kompetanse.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan planlegge, kommunisere og gjennomføre et større prosjekt i samarbeid med aktuelle aktører i det barnelitterære feltet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak studentstyrt, med noe lærerveiledning. Emnet blir kun organisert med noen få, faste tider på timeplanen, studentene har ellers selv ansvar for å gjøre nødvendige avtaler. Den enkelte student har faglig ansvar for helheten. Det er obligatorisk deltakelse i emnet.

I forbindelse med arbeidet med litteraturformidling skal studentene gjennomføre til sammen 15 dager praksis i skolen. Praksis er obligatorisk, blir vurdert med karakter bestått/ikke bestått og skal være veiledet og relevant for masterstudiet. Læringsutbytte og rammer for praksis er nærmere beskrevet i retningslinjer for praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

  • Del 1: Praktisk eksamen i form av en performativ presentasjon som skal kunne framføres for egnet målgruppe, f.eks. barnehage, skole, bibliotek. Teller 60 % av endelig karakter.
  • Del 2: Oppgave, ca. 1200 ord. Refleksjonsessay knyttet til studentens utforsking av materialet. Teller 40 % av endelig karakter.

Studentene skal, i samarbeid med tildelt veileder, fordype seg i en barnelitterær klassiker (enten et verk eller et forfatterskap). Den valgte klassikeren danner utgangspunkt for arbeidet med litteraturformidling i praksis og for eksamen.

Det vil bli utdelt detaljerte retningslinjer og vurderingskriterier for arbeidet ved prosjektets begynnelse.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas som utsatt/ny eksamen. Refleksjonsessayet kan leveres på nytt i revidert form påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler