Hopp til innhald

MSI510 Klinisk infeksjonssykepleie og smittevern, generell del

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I emnet drøftes smittevern og infeksjon i lys av naturvitenskaplige og sykepleievitenskaplige perspektiv og praksis. I løpet av emnet tilegner studentene seg spesialisert innsikt i sykepleie og behandling til pasienter med infeksjonssykdommer. Det legges vekt på å klargjøre hvordan infeksjoner oppstår og behandles, forutsetninger for smittespredning, infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking og sykepleie til infeksjonspasienter. Fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og overvåking av disse er sentrale tema i emnet.  

 • Basale smitteforebyggende tiltak 
 • Helsetjenesteassosierte infeksjoner 
 • Pandemier  
 • Mikrobiologi 
 • Infeksjonssykdommer, epidemiologi, etiologi, immunologi og diagnostikk 
 • Farmakologi 

 • Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer 
 • Rådgiving om smittevern i helsetjenesten 
 • Undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter, deres pårørende og helsepersonell 
 • Å leve med sykdom i ulike alders- og utviklingstrinn  

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 
Studenten… 

 • har inngående kunnskap om basale smitteforebyggende tiltak i og utenfor institusjon, sykdomsfremkallende mikroorganismer, helsetjenesteassosierte infeksjoner, årsaker og epidemiologi.  
 • har avansert kunnskap om resistente mikroorganismer, hvordan utbrudd av disse håndteres i sykehus, i primærhelsetjenesten og i samfunnet. 
 • har inngående kjennskap til lover, forskrifter, veiledere og handlingsplaner som er styrende for virksomheten innen smittevern. 
 • har inngående kunnskap om overvåking av spesifikke infeksjonssykdommer og resistente bakterier. 
 • har avansert kunnskap om hvilken rolle sykepleier har innen antibiotikastyring. 
 • har inngående kunnskap om de vanligste infeksjonssykdommer, herunder patologi, epidemiologi, diagnostikk, behandling og prognose.
 • har inngående kunnskap om farmakologi, legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, inklusive bivirkninger og legemiddelinteraksjoner.
 • har inngående kjennskap til ulike samarbeidsmodeller i helsetjenesten, for samhandling mellom primær - og spesialisthelsetjenesten og prosesser på tvers i organisasjoner. 

Ferdigheter: 
Studenten… 

 • kan bruke kunnskap om infeksjonssykdommer i møte med pasienter i alle deler av livsløpet.
 • kan gjennomføre rådgiving og undervisning om relevante kunnskapsbaserte infeksjonsforebyggende tiltak generelt og helsetjenesteassosierte infeksjoner spesielt. 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til systemer innen smittevern, inkludert tiltak innen antibiotikastyring. 
 • kan gjennomføre systematisk klinisk undersøkelse av pasienter med infeksjonssykdommer og gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak, inkludert vurdering av potensiell smitterisiko ut ifra aktuelle mikrobiologiske agens. 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til pasienters legemiddelbehandling og eventuelt foreslå endringer.
 • kan gjennomføre isoleringstiltak der dette er relevant og ivareta isolerte pasienter og deres pårørende for å fremme helse og mestring. 
 • kan analysere og vurdere sammensatte pasientsituasjoner og foreslå oppfølgingstiltak i samarbeid med andre faggrupper.
 • kan bruke kunnskap om veiledningsstrategier ved pasientinformasjon på en selvstendig måte.

Generell kompetanse: 
Studenten… 

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter som kreves som spesialsykepleier innen klinisk infeksjonssykepleie og smittevern, og bidra med sin kompetanse i tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere for å oppnå best mulig helsetilbud til pasienten.
 • kan anvende anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise pasienter med infeksjonssykdommer og deres pårørende. 
 • kan anvende ervervet spesialkompetanse til å undervise og veilede studenter og kollegaer for å øke deres kompetanse innen sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, ferdighetstrening, simulering, seminarer, gruppearbeid, nettbaserte arbeidsformer og selvstudium. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 1. Individuelt studiemålsetningsnotat. Omfang 600 ord. 
 2. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning (ferdighetstrening og simulering på SimArena). 

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i ett semester etter godkjenning.  

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått. 

Faglig overlapping

 • INFS100 - Klinisk infeksjonsjukepleie og smittevern, generell del - Reduksjon: 15 studiepoeng