Hopp til innhald

MSS590 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Tema for masteroppgaven knyttes til en av de kliniske spesialitetene i masterstudiet. Masteroppgaven skal bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i klinisk sykepleie. Arbeidet med masteroppgaven utvikler teoretisk og klinisk fagforståelse i sykepleiespesialiteten og innsikt i forskningsmetodikk, kritisk analyse og nødvendige ferdigheter til å kunne samle og håndtere data. Emnet utvikler kritisk og analytisk tenkning, aktiv bruk av teori, anerkjente forskningsmetoder og vitenskapelig litteratur, samt evne til å gjøre relevante forskningsetiske vurderinger. 

Masteroppgaven kan utgjøre innsamling av eget empirisk materiale, anvendelse av et på forhånd innsamlet empirisk materiale eller systematiske litteraturstudier. Muligheten til å samle inn data selv eller benytte tilgjengelige data fra veileder sin forskning eller andres forskning må være avklart tidlig i studiet. Det legges opp til et tett samarbeid med det kliniske feltet. Deler av arbeidet med masteroppgaven kan gjøres andre steder i Norge eller i utlandet. 

 Masteroppgaven skal skrives i tråd med Rettleiar for Masteroppgåve ved FHS. Studenten fyller ut en veiledningsavtale og sender denne til veileder så tidlig som mulig etter forventet oppstart på masteroppgaven. Avtalen skal signeres i etterkant av at temaet og metoden for masteroppgaven er valgt. Studenten, veileder, eventuelle medveiledere og emneansvarlig skal signere avtalen. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 Kunnskap: 
Studenten... 

 • har avanserte kunnskaper og faglig innsikt innen det valgte temaområdet.
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen og forskningsetikk.
 • kan anvende kunnskap om personvern i forhold til prosjektutvikling, datasamling og datalagring. 

Ferdigheter:
Studenten... 

 • kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid.
 • kan analysere og avgrense en faglig relevant problemstilling.
 • kan bruke relevante vitenskapelige metoder og analyseformer.
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretiske problemløsning.
 • kan vise analytiske evner og selvstendighet i bruk av forskningslitteratur.
 • kan vise varsomhet i etiske spørsmål i eget forskningsarbeid.
 • kan analysere kunnskapsgrunnlaget for dagens kliniske sykepleiepraksis og iverksette systematiske tiltak for kvalitetsforbedring.
 • kan bruke og etterfølge Rettleiar for masteroppgaven. 
 • kan vise analytiske evner og selvstendighet i bruk av forskningslitteratur. 
 • kan analysere og tolke kunnskaper og resultater som oppgaven har brakt frem. 

Generell kompetanse:
Studenten... 

 • kan analysere kliniske problemstillinger og vise kritisk anvendelse av forskningsprosessen.
 • kan anvende forskningsbasert litteratur og teoretiske perspektiver selvstendig.
 • kan formidle forskningsresultater både nasjonalt og internasjonalt.
 • kan bidra til nytenkning gjennom forskning og formidle et selvstendig arbeid samt beherske terminologi innen valgt spesialitet.
 • kan kommunisere om og diskutere utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningstilnærminger/metoder. 
 • kan vurdere forskningsarbeidets overføringsverdi/ generaliserbarhet. 

Krav til forkunnskaper

MAMET1SKS

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, mastergradsseminar, studentpresentasjoner, oppgaveveiledninger, individuelt arbeid med datamaterialet, selvstudie. Veiledning kan skje individuelt eller i gruppe. Studenten kan få inntil 12 veiledninger, hvorav fem individuelle veiledninger er obligatoriske.  Studenten har krav på inntil tre veiledningstimer på prosjektplanen. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan levere masteroppgaven: 

 •  Prosjektplan. Omfang inntil 2000 ord (eksklusiv referanser). Innehold:
 • Tittel på masteroppgaven
 •  Bakgrunn som inneholder teoretisk perspektiv
 • Problemstilling
 •  Metode
 •  Tidsplan
 •  Referanseliste.

2. Deltatt på minimum 5 timer veiledning på masteroppgaven.

3. Deltagelse på 2 oppgaveseminar der en presenterer eget arbeid og gir og får opposisjon på oppgavemanus.  

Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i to påfølgende semestre.

Vurderingsform

Masteroppgave 
Masteroppgaven kan være et frittstående arbeid, eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt. Masteroppgaven kan utarbeides individuelt eller i gruppe på to studenter. Ved systematiske litteraturstudier må to studenter skrive sammen. Det anbefales også at to studenter skriver sammen på empiriske studier.  

Masteroppgaven kan ha to ulike former: 

Alternativ 1: Monografi med et omfang på inntil 15000 ord. 

Alternativ 2: Artikkelmanuskript med kappe. Artikkelen skal tilfredsstille kvalitetskravene til et referee-bedømt nasjonalt eller internasjonalt vitenskapelig tidsskrift, samt følge tidsskriftets retningslinjer (men inntil 7000 ord). Kappen skal være på inntil 5000 ord.  Artikkelmanuskript med kappe vektes på følgende måte: kappen vektes med 40% og artikkelmanus med 60%. 

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått. 

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) kan studenten levere bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester, kfr. § 11-19 (1) i HVL-forskriften. 

Det er ikke anledning til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler