Hopp til innhald

NAB1019 Norsk prosjekt Y-vei

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en innføring i kommunikasjonsprosessen, hva som kjennetegner god kommunikasjon i en maritim kontekst, og hva som kjennetegner en akademisk tekst. Her lærer studentene om de viktigste og vanligste sjangrene som brukes innenfor deres fagområde. Studentene jobber en del med skriving, med vekt på akademisk skriving. Studentene får også kunnskap om retorikk og argumentasjon og om språket som verktøy for god kommunikasjon, i tillegg til formverk, syntaks, grammatikk og grunnleggende rettskrivningsregler. 

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

 

Studenten

 • kjenner til kommunikasjonsprosessen og hva som kjennetegner god kommunikasjon
 • kjenner til sentrale sjangrer og teksttyper innenfor den maritime konteksten
 • vet hva som kjennetegner en akademisk tekst, og kjenner til prinsippene for god kildebruk
 • kan bruke språket som verktøy for god kommunikasjon
 • kan bygge opp et godt og holdbart argument
 • kjenner til formverk, syntaks, grammatikk og grunnleggende rettskrivningsregler
 • har kunnskap om de viktigste skriftlige sjangrene innenfor sitt fagområde

 

- Ferdigheter:

 

Studenten

 • kan lage og gjennomføre skriftlige og muntlige presentasjoner
 • kan bygge opp og skrive en tekst innenfor den akademiske sjangeren 
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 

- Kompetanse:

 

Studenten

 • er i stand til å formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor det maritime fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med studentaktiviteter, skriftlige og muntlige framstillinger, gruppearbeid og individuell veiledning. 

Studenten velger enten bokmål eller nynorsk som sin målform i faget.

Obligatorisk læringsaktivitet

En muntlig presentasjon der emnet for presentasjonen blir oppgitt i starten av semesteret. Én gjennomført veiledning på utkast til tekst som skal inngå i mappen.

Vurderingsform

Mappeeksamen. Mappen skal inneholde to element: én fagtekst basert på teori fra emnet (teller 70 %), og ett erfaringsnotat etter veiledning (teller 30 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt.

Mer om hjelpemidler