Hopp til innhald

RADP3 Klinisk praksis - Kunnskapsbasert praksis (KBP) og teknologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Ekstern praksis består av 5 uker i spesialisthelsetjenesten innen fagområdene stråleterapi, ultralyd, nukleærmedisin/PET, intervensjon, mammografi samt konvensjonell røntgen, CT og MR.

Emnet vektlegger kunnskapsbasert fremgangsmåte som grunnlag for praktisk utøvelse av radiografifaget. I emnet jobber studenten med et individuelt arbeid hvor trinnene i KBP brukes for å belyse et tema innen optimalisering.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…   

 • har kunnskap om spesielt legemidler anvendt ved bildediagnostiske undersøkelser og behandling, samt bivirkninger
 • har kunnskap om kliniske symptomer og sykdomstegn ved ulike relevante medisinske tilstander

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende faglige kunnskap innen fysikk og apparatlære til underveiledning å vurdere berettigelse av og optimalisere en bildediagnostisk undersøkelse
 • kan under veiledning vurdere risiko for uønskede hendelser for pasient pårørende og ansatte
 • kan anvende faglig kunnskap til å identifisere og reflektere over etiske problemsstillinger i sin tjenesteutøvelse
 • kan reflektere over pasientens informasjonsbehov knyttet til medisinsk strålebruk og henvise til kunnskap om medisinsk stråling
 • kan vurdere berettigelse og anvende strålevernprinsipper for å optimalisere bruk av ioniserende eller ikke-ioniserende stråling

Generell kompetanser:
Studenten…

 • kan planlegge og utføre kunnskapsbasert radiografi, samt systematisk under veiledning vurdere kvaliteten av arbeide som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling
 • kjenner til fysikk, apparatlære, bildedannelse og opptaksteknikker knyttet til områder som ultralyd, nukleærmedisin/PET, intervensjon, mammografi
 • kan formidle legemiddelinformasjon om bruk og bivirkninger ved bruk av kontrastmidler og andre aktuelle medikamenter
 • kan formidle sentralt fagstoff og veilede pasient og pårørende

Krav til forkunnskaper

Bestått første semester og praksisemne RADP1 og RADP2.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene RAD200 og RAD210

Undervisnings- og læringsformer

Ekstern praksis:

 • 5 dager pr. uke (to studiedager i en periode på 4 uker avtales med veileder)
 • I praksisstudiene veiledes studenten av radiograf på bildediagnostiske avdelinger
 • Studenten har rett til jevnlig veiledning og tilbakemelding
 • Studenten følges opp av praksislærer 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Det gjennomføres en vurderingssamtale i midten og i slutten av hver praksisperiode. Student, praksisveileder og praksislærer deltar i samtalen. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjema. Praksisveiledere innstiller til bestått/ikke bestått. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Avsluttende vurdering baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. Vurderingen inkluderer muntlig fremlegg (ca. 10 minutter) av individuelt arbeid knyttet til KBP for praksisveileder og praksislærer.

Fravær utover 10% medfører at praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis
Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRP203 - 4. klinisk praksis i radiologisk og stråleterapeutisk avdeling - Reduksjon: 6 studiepoeng