Hopp til innhald

SYKHB3001 Sykepleie, forskning og fagutvikling (Bacheloroppgave)

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skrives som et individuelt arbeid eller som et samarbeidsprosjekt mellom to studenter. Studentene arbeider over tid med et selvvalgt tema som er relevant for sykepleiers funksjon og oppgaver i samfunnet. Av emnets studieinnsats er 5 studiepoeng knyttet til litteraturstudier i sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, og 7 studiepoeng er knyttet til litteraturstudier i sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget.

Innhold fra sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (5 studiepoeng)

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag inneholder kunnskap fra pasient/brukers perspektiv, forskningsbasert kunnskap og erfaringsbasert kunnskap. Emnet skal gi studenten mulighet til å utvikle og reflektere over faglig skjønn og sykepleiens verdigrunnlag. Studenten skal kunne vurdere fag og yrkesutøvelse kritisk og konstruktivt fra pasient/brukers perspektiv og fra historisk, nasjonalt og globalt perspektiv. Studenten skal arbeide selvstendig, få fram ny kunnskap og om mulig gjennomføre bacheloroppgaven i tilknytning til pågående FoU arbeid ved HVL.

Innhold fra sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (7 studiepoeng)

Tema i en bacheloroppgave i sykepleie knyttes til et klinisk fagområde innen sykepleiepraksis. Det vil si at tematikk og problemstilling i bacheloroppgaven er sykepleiefaglig relevant og begrunnet. Sentrale tema er sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og sykepleierens ansvar for utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie til pasient- og brukergrupper. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om sykepleiefagets tradisjon og yrkesetikk, og om sykepleieteorier og begreper.
 • Har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder, forskningsetikk og forskningsprosessen i sykepleie.
 • Har kunnskap om sykepleiefagets plass og sykepleierens funksjon og oppgaver i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan utføre et systematisk litteratursøk.
 • Kan bruke sykepleieteori til å belyse og forstå ulike pasientsituasjoner.
 • Kan foreta egne etiske overveielser ved bruk av sykepleieforskning.
 • Kan redegjøre for bacheloroppgavens metode og resultat.
 • Kan anvende forskningsresultater og annen helsefaglig litteratur i drøfting av sykepleiefaglig relevant problemstilling.
 • Kan kritisk vurdere forskningsresultat til forbedring av sykepleiepraksis.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan reflektere sykepleiefaglig og etisk omkring en praksisnær problemstilling ut fra sykepleiefagets grunnlagsteori, forskning og egne erfaringer fra sykepleiepraksis.
 • Kan formidle sykepleiens funksjon og oppgaver i samfunnet og bidra til god praksis og kunnskap.
 • Kan bidra til fag- og kvalitetsutvikling for å skape helhetlig sykepleie som sikrer gode pasientforløp.

Krav til forkunnskaper

Bestått SYKSB/SYKHB 1021, 1031, 1022, 1032, 2023, 2033 og 2041. I tillegg må minst 4 praksisperioder være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten arbeider selvstendig med oppgaveskrivingen. Studenten får tildelt veileder og et begrenset antall timer til individuell veiledning. Noen av veiledningstimene er obligatoriske. Studenten møter forberedt til veiledning, og skriftlig materiell sendes i forkant til veileder.

Bacheloroppgaven skal være et skriftlig arbeid som baseres på: Litteraturstudie med gjennomgang av forskningslitteratur og annen aktuell helsefaglig litteratur knyttet til en grunnleggende sykepleiefaglig problemstilling i klinisk praksis.

Bacheloroppgaven skrives etter gjeldende retningslinjer for bacheloroppgave ved Fakultet for helse og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1: Bacheloroppgaven - bachelorforberedelse - individuell skriftlig oppgave 6-700 ord

Vurderingsform

Skriftleg individuell bacheloroppgåve eller som eit samarbeid mellom to studentar. Bacheloroppgåva er eit sjølvstendig og forskingsbasert skriftleg arbeid der kandidaten formulerer ei vald problemstilling og svarar på den.

Omfang: 8000 ord (Framside, forord, innhaldsliste, samandrag, referanseliste, fotnotar, figurar, tabellar, og eventuelle vedlegg kjem i tillegg.) Innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd.

Ei bacheloroppgåve som er vurdert til ikkje bestått/F, kan omarbeidast og leverast inn for ny vurdering.

Studentar som skal levere på nytt må gjennomføre ei obligatorisk rettleiing. Slik innlevering av omarbeida oppgåve kan berre skje éin gong. Ved eventuelt tredje forsøk må det leverast ei heilt ny oppgåve.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne

Mer om hjelpemidler