Hopp til innhald

VPL120 Menneskets utvikling og læring i et livsløpsperspektiv

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på pedagogiske læringsteorier og didaktiske prinsipper, menneskets psykologi utvikling og læring, sosiale relasjoner og nettverk. Emnet rettes mot menneskets normalutvikling og læring i et livsløpsperspektiv fra barndom til alderdom. Videre er kunnskap om årsaker og forhold som påvirker kognisjon, atferd generelt, og kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt behandlet i emnet. Kritisk vurdering av disse teoriene og begrepene står sentralt i emnet.

Sentrale tema i emnet er: utviklingspsykologi, læringsteorier, pedagogikk, kunnskapsbasert praksis, kognitiv funksjonsnedsettelse, de vanligste syndromene og de vanligste psykiske lidelsene. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:  
Studenten… 

 • har bred kunnskap om pedagogiske teorier, ulike læringssyn og didaktiske prinsipper 
 • har bred kunnskap om årsaker og forhold som påvirker kognisjon, atferd generelt, og kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt   
 • kjenner til de vanligste psykiske lidelsene innen fagområdet 
 • har kunnskap om psykologisk og biologisk utvikling, læring og sosialisering i et livsløpsperspektiv.
 • har kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og selvregulering 

Ferdigheter: 
Studenten… 

 • kan anvende faglig kunnskap om relevante resultatet fra forsknings- og utviklingsarbeider som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg  
 • kan søke etter kunnskap innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis 

Generell kompetanse:
Studenten… 

 • kan formidle sentralt fagstoff  skriftlig og muntlig 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde i tråd med kunnskapsbasert praksis  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som workshop, bruk av digitale læringsverktøy, studentdrevet undervisning, framlegg og gruppearbeid. Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1: Skriftlig gruppeoppgave basert på kunnskapsbasert praksis

2: Individuelt skriftlig arbeid på inntil 1500 ord

Arbeidskravene er gyldig i 3 semester

Vurderingsform

Hjemmeeksamen
Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 virkedager. Omfang på oppgaven er inntil 3000 ord 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen
Blir gjennomført som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-107 - Menneske, funksjon og utvikling - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • VPD5-107 - Menneske, funksjon og utvikling - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BVP120 - Mennesket sin psykologi, utvikling og læring - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP202 - Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering - med fokus på funksjonsnedsetjing og funksjonshemming - Reduksjon: 5 studiepoeng