Hopp til innhald

VPL130 Miljøterapeutisk arbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på miljøarbeid, habilitering og rehabilitering som er sentrale vernepleiefaglige tilnærminger i miljøterapeutisk arbeid i et livsløpsperspektiv. Innføring i ulike arbeidsmodeller introduseres til studentene. Arbeid med sosiale relasjoner og nettverk står sentralt. Emnet fokuserer på hvordan en kan legge til rette for mestring og deltagelse.  

Sentrale tema i emnet er: miljøterapeutisk arbeid, selvbestemmelse, beslutningsstøtte og vergemål, samtykkekompetanse og kunnskapsbasert praksis. Enkel legemiddelregning og innføring i grunnleggende farmakologi inngår også i emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap: 
Studenten... 

 • har bred kunnskap om miljøarbeid og miljøterapi som grunnlag for vernepleierens miljøterapeutiske arbeid 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor habilitering og rehabilitering i tråd med kunnskapsbasert praksis 
 • har kunnskap om lover og regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter 
 • har kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • har kunnskap om problemløsning på individnivå gjennom observasjon, utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering 
 • har kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning 
 • har kunnskap om grunnleggende farmakologi 
 • har kunnskap om enkel legemiddelregning 

Ferdigheter: 
Studenten...  

 • kan anvende faglig kunnskap i utøvelse av beslutningsstøtte
 • kan reflektere over faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • kan reflektere over ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid 
 • kan finne og henvise til faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling og deltagelse 

Generell kompetanse: 
Studenten... 

 • kjenner til prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • kjenner til relevante problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse 
 • kjenner til faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges muntlige studentaktive arbeidsformer som fremlegg, bruk av digitale verktøy, gruppearbeid/workshop og seminarer. Andre undervisningsformer er forelesninger, veiledning og selvstudie.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende  obligatoriske  læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1. Caseoppgaver i lærerstyrte grupper over tre dager med muntlig framlegg 

2. Skriftlig gruppeoppgave på inntil 3000 ord basert på arbeid med caseoppgaver i gruppe 

Arbeidskravene er gyldig i 3 semester

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen  
Case blir delt ut to dager før eksamen.  Studenten forbereder presentasjon på 15 minutter. Eksaminasjonen består av 15 minutter presentasjon og 15 minutter eksaminasjon fra sensorene.  

Vurderingsuttrykk  
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) fremstilles studentene til ny muntlig eksamen med ny caseoppgave. 

Hjelpemidler ved eksamen

Studenter kan ha med notater i tilknytning til presentasjonen.  

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-211 - Vernepleiaren som miljøarbeidar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • VPD5-211 - Vernepleiaren som miljøarbeidar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP232 - Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering - med fokus på tilrettelegging og tiltak - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP202 - Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering - med fokus på funksjonsnedsetjing og funksjonshemming - Reduksjon: 5 studiepoeng