Hopp til innhald

VPLP100 Praksis - miljøterapeutisk arbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Fokus for miljø og aktivitetspraksis er arbeid som fremmer tjenestemottakers helse, trivsel og mestring. Emnet inneholder 10 uker brukerrettet praksis og teoretisk undervisning knyttet til tema i emnet. I løpet av praksis får studentene kjennskap til hvordan hverdagen og livssituasjonen kan arte seg for personer med funksjonsnedsettelse.   

Praksis innebærer kommunikasjon og relasjonsbygging og miljøterapeutisk arbeid gjennom tilrettelegging, støtte og opplæring i samhandling med dem det gjelder. Gjennom praksis skal studentene legge til rette for brukeres aktivitet og deltagelse som bidrar til helsefremming og trivsel i hverdagen. I praksis skal studentene øve seg i å arbeide etter prinsipper i kunnskapsbasert praksis (KBP). I tillegg kreves det at studenten arbeider aktivt etter en vernepleiefaglig modell. 

Sentrale tema i emnet som studentene skal arbeide med i praksis er: miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og forebyggende arbeid, kommunikasjon, aktivitet og selvbestemmelse.  

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:     
Studenten… 

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde i tråd med kunnskapsbasert praksis 
 • har kunnskap om problemløsning på individnivå gjennom observasjon og utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser 
 • har kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid 
 • kjenner til vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner 
 • kjenner til koordinert kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering
 • har kjennskap til hvordan helsesvikt og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner 
 • har kunnskap om hvordan funksjonshemmende barrierer kan bygges ned 
 • har kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning 
 • har kunnskap om livssituasjonen til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse 

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende relevante metoder i kartleggingsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
 • kan anvende livreddende førstehjelp
 • kan reflektere over lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan reflektere over egen yrkesøvelse og justere denne under veiledning
 • kan vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • kan beherske å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe

Generell kompetanse: 
Studenten… 

 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere, pårørende og andre tjenesteutøvere 
 • kan planlegge og gjennomføre samhandling medbrukere, pasienter, pårørende og andre ved bruk av relasjons- og kommunikasjonskompetanse 
 • kan planlegge tiltak med utgangspunkt i brukeres mål og behov 
 • kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg og i samarbeid med brukere og andre profesjoner 
 • kan formidle sentralt fagstoff om brukers rettigheter, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering skriftlig og muntlig 
 • kan formidle faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer i miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagområder som oppstår når selvbestemmelsen utfordres 
 • kjenner til gjeldende forskrifter om legemiddelhåndtering   
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting av brukers erfaring og kunnskap

Krav til forkunnskaper

For å kunne begynne i praksis må studenten ha opparbeidd seg eksamensrett i emnene VPL100, VPL110, VPL120 og VPL130

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere over egne og andres handlinger i yrkesfeltet. 

Praksisforberedelser og undervisning inngår som en del av praksisperioden. Studentene utarbeider en praksisplan som følges opp i praksis. For nærmere informasjon om innhold i en praksisplan se informasjonshefte om praksis. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til del eksamen: 

1. Førstehjelpskurs 

Vurderingsform

Eksamen med to deler. Begge deler (Del 1 og Del 2) må være bestått for å få bestått emnet. 

Praksisstudiene er obligatorisk og det stilles krav om 90 % tilstedeværelse. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter en avsluttende vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må studenten nå læringsutbyttet for emnet og oppfylle krav til oppmøte i praksis, Jmf. Forskrift om studium og eksamen ved HVL 

Ved ikke bestått i praksis (del 1) må praksisperioden i sin helhet (del 1 og del 2) gjennomføres ved neste ordinære praksis. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet. 

Ny praksisperiode 
Ved ikke bestått praksis (del 1), må praksisperioden gjennomføres på nytt ved neste ordinære Praksis - miljøterapeutisk arbeid. 

Skriftlig hjemmeoppgave
Omfang: inntil 2000 ord

Vurderingsuttrykk 
Bestått/ ikke bestått. 

Ny eksamen
Ved ikke bestått oppgave (del 2), må denne bearbeides og leveres til ny angitt tid.  

Ved tredje forsøk må studenten utarbeide ny individuell eksamensoppgave

Faglig overlapping

 • VPL5-212 - Praksisopplæring i miljøarbeid med menneske med utviklingshemming - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • BVP212 - Miljø- og aktivitetspraksis - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • VPD5-212 - Praksisopplæring i miljøarbeid med menneske med utviklingshemming - Reduksjon: 15 studiepoeng