Hopp til innhald

ANE503 Sentrale funksjoner i anestesisykepleie

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende krav til utøvelsen av anestesisykepleie, og anvendelsen av både tekniske og ikke-tekniske ferdigheter i anestesisykepleie. Emnet gir avanserte sykepleiefaglige kunnskaper i bruk av anestesiapparat og annet elektromedisinsk utstyr. Videre gir emnet teoretisk og praktisk gjennomgang av medikamenthåndtering i anestesiavdelinger,  samt øvelse i systematiske observasjoner og praktiske ferdigheter.

Luftveisutstyr og intubasjonsteknikk

Anestesiapparatet, utforming av anestesisystemer

Overvåkningsutstyr

Hjerterytmer og EKG

Medikamentregning

Perifere/ sentrale venøse,- intraossøse,- og invasive tilganger /utstyr

Prinsipper for anestesisykepleierens ikke tekniske ferdigheter

Sykepleie i det sen-moderne Norge

Pasientsikkerhet

Klinisk fagledelse

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskap om sikring av luftveier
 • har avansert kunnskap om intubasjonsteknikk og intubasjonsutstyr
 • har avanserte kunnskaper om metoder for overvåking av vitale funksjoner
 • har avansert kunnskap om anestesimedikamenter og medikamentregning
 • har avansert kunnskap om anestesiapparat inkludert ulike ventilasjonsmodus og anestesisystemer
 • har avansert kunnskap om øvrig elektromedisinsk utstyr til bruk under anestesi og overvåkning av den akutt/ kritisk syke pasient
 • har avansert kunnskap om perifere/ sentrale venøse,- intraossøse,- og invasive tilganger hos pasienten
 • har avansert kunnskap om ikke tekniske ferdigheter hos anestesisykepleiere og bruken av disse
 • har inngående kunnskap om elektromedisinsk utstyr brukt i anestesiologisk virksomhet
 • har avansert kunnskap om funksjon, kontroll og vedlikehold av relevant elektromedisinsk utstyr i akuttavdelinger

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan håndtere generelt og avansert utstyr til bruk for ulik håndtering og sikring av luftveier
 • kan funksjon- og tetthets kontrollere anestesiapparatet
 • kan håndtere anestesiaparatet i bruk under anestesi
 • kan håndtere elektromedisinsk utstyr brukt under anestesi og overvåkning av akutt/kritisk syk pasient
 • kan utføre medikamentregning for sikker administrasjon av anestesimedikamenter og smertebehandling
 • kan anlegge /håndtere perifere/ sentrale venøse,- intraossøse,- og invasive tilganger hos pasienten
 • kan vise bruk av ikke tekniske ferdigheter i sitt arbeid som anestesisykepleierstudent

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har kompetanse i avansert luftveishåndtering
 • har kompetanse i funksjon, kontroll og bruk av anestesiapparat, og annet aktuelt elektromedisinsk utstyr slik at det benyttes på en sikker og forsvarlig måte
 • har kompetanse i avansert medikamenthåndtering
 • har relevant kompetanse i tekniske og ikke tekniske ferdigheter i samhandling med pasient, pårørende og personell
 • kan anvende relevante kunnskaper til ulike pasientgrupper på avdelinger hvor det foregår anestesiologisk virksomhet

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i ANE503, må eksamen i MKS550 og ANE502 være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, ferdighetstrening, simulering og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Arbeidskrav 1: Praktisk test i spesifisert elektromedisinsk utstyr, medikamenthåndtering og anestesiforløp. 2 forsøk.
 • Arbeidskrav 2: Deltaking på gruppearbeid 
 • Arbeidskrav 3: Deltaking på timeplanbelagte ferdighetstrening med tilknyttet teoriundervisning, praktiske øvelser og simulerings-scenarier.

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i påfølgende semester.

Vurderingsform

Fire timers skriftlig eksamen under tilsyn.

Vurderingsutrykk:
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler