Hopp til innhald

ANE504 Kliniske studier 1

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom 8 uker kliniske studier lære grunnleggende krav til utøvelsen av anestesisykepleie. Emnet tilrettelegger for å anvende avanserte sykepleiefaglige kunnskaper ved bruk av anestesiapparat og annet elektromedisinsk utstyr. Emnet tilrettelegger dessuten for praktisk innføring i medikamenthåndtering i anestesiavdelingen. Emnet legger tilrette for å anvende kunnskaper fra alle studiets emner. Under veiledning utvikles evnen til å planlegge og administrere eget arbeid og utføre ferdigheter og prosedyrer med presisjon og nøyaktighet. Emnet legger tilrette for å utvikle evnen til å observere, vurdere, analysere og handle. Pasientens sikkerhet er sentralt i emnet. 

 • Teknikk og utstyr for avansert luftveishåndtering
 • Anestesiapparatet og annet aktuelt elektromedisinsk utstyr
 • Medikamenthåndtering
 • Innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi
 • Forebygging av pre-, per- og postanestetiske komplikasjoner
 • Dokumentasjons- og informasjonsteknologi
 • Prinsipper ved, og bruk av ikke tekniske ferdigheter
 • Organisering av anestesisykepleierens oppgaver og funksjon i avdelingen
 • Prinsipper ved, og bruk av ikke-tekniske ferdigheter.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om håndtering og sikring av luftveier
 • har avanserte kunnskaper om metoder for overvåking av vitale funksjoner
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan de vanligste medikamenter og anestesimetoder virker og benyttes
 • har grunnleggende kunnskap om anestesiapparatet og det vanligste elektromedisinske utstyret som brukes i behandlingen
 • har grunnleggende kunnskap om de vanligste komplikasjoner ved akutt kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og anestesi
 • har grunnleggende kunnskap om dokumentasjonssystemer under anestesi,- og annen overvåkning
 • har inngående kunnskap om hygieniske prinsipp ved administrering av anestesi spesielt og ved en operasjonsavdeling generelt
 • har inngående kunnskap om anestesiavdelingens organisering, drift og ledelse

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor avgrensete og definerte områder relatert til anestesisykepleiernes funksjon og ansvarsområder
 • kan anvende kunnskap om observasjoner og kliniske vurderinger under anestesi
 • kan forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø ved kirurgisk behandling og undersøkelser
 • kan observere, vurdere og identifisere pasientens generell og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • kan utføre medikamentregning og sikker administrasjon av anestesimedikamenter
 • kan anvende anestesiapparatet og elektromedisinsk utstyr som brukes under anestesi og annen overvåkning
 • kan overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
 • kan under veiledning forebygge leiringsskader og andre komplikasjoner som følge av undersøkelser og behandling under veiledning
 • kan reflekter over etiske og faglige problemstillinger i møte med pasienten

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har relevant kompetanse i tekniske og ikke tekniske ferdigheter i samhandling med pasient, pårørende og personell
 • har kompetanse i funksjon, kontroll og bruk av anestesiapparat og annet aktuelt elektromedisinsk utstyr slik at det brukes på en sikker og forsvarlig måte
 • anvender kunnskaper og ferdigheter til ulike pasientgrupper på avdelinger hvor det foregår anestesiologisk virksomhet
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forsknings etiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i relevant fag,- forsknings,-, erfarings,- og pasientkunnskap
 • har relevant kompetanse om teknologiens muligheter og begrensinger i anestesisykepleie.

Krav til forkunnskaper

Bestått ANE552, MKS550 og ANE502.

Undervisnings- og læringsformer

Før første praksis i helseforetak må studenten gjennomføre obligatoriske e-læringskurs som omhandler aktuelle retningslinjer i foretaket. For å få tilgang til pasient-datasystemet, må student søke webcruiter når lenke kommer på student e-post eller via Canvas. 

 • Kliniske studier og selvstudie
 • Klinikksamling
 • Veiledningssamtaler
 • Praktiske øvelser
 • Simulering
 • Innlevering av skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon 
 • Refleksjonsnotat ukentlig, 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksisstudiene vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. I tillegg inngår skriftlig arbeid. 

Inkludert i vurderingen inngår skriftlig arbeid knyttet til læringsutbyttebeskrivelsen, relatert til praksisstedet, studentens egen evaluering samt refleksjonsnotat. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisperiode 

Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode.

Se informasjon om praksis for FHS

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler