Hopp til innhald

BIO302 Avanserte biomedisinske analysemetoder

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

BIO302 Avanserte biomedisinske analysemetoder er et emne som gir økt kunnskap om nyere teknologi og metodikk innen medisinske laboratorieanalyser. Studentene får opplæring i å utføre litteratursøk og å presentere vitenskapelige artikler. Videre vil studentene trenes i å vurdere avanserte analysemetoders kvalitet og bruksområde.

Emnet omhandler følgende temaer:

 • Nukleinsyreanalyser innen genomikk og genetikk som blant annet mikromatriser og neste generasjon sekvensering (NGS), samt analyser av RNA og interfererende RNA (3 stp)
 • Kromatografi og massespektrometri med eksempler blant annet fra proteomikk, metabolomikk, farmasi og mikrobiologi (3 stp)
 • Stamcelle teknologi (1 stp)
 • Biobank (1 stp)
 • Mikroskopi og billedanalyser (1 stp)
 • Immunologiske teknikker, deriblant flow cytometri (1 stp)

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • Gjøre rede for nyere teknologi og metodikk innen biomedisinske laboratorieanalyser.
 • Forklare prinsipper for utvalgte, avanserte analysemetoder, analyseinstrumenter og utstyr innen biomedisinske laboratorieanalyser.

Ferdigheter:

 • Vurdere ulike analysers bruksområder, begrensninger og fordeler.
 • Bidra i utviklingen innen bioingeniørfaget ved å delta i diskusjoner om metodevalg, videreutvikling og forbedring av eksisterende laboratorieanalyser.

Generell kompetanse:

 • Finne frem til relevant vitenskapelig litteratur for å tilegne seg informasjon om medisinske laboratorieanalyser.
 • Presentere og informere om ulike medisinske laboratorieanalyser.

Krav til forkunnskaper

Bioingeniørutdanning, eller tilsvarende kompetanse innen medisinske laboratorieanalyser.

Undervisnings- og læringsformer

Datastøtteprogrammet "Canvas" benyttes i faget.

Undervisningen blir gitt i løpet av to seminar med varighet på én uke. I løpet av seminaret vil lærere, gjesteforelesere og studentene selv gi ulike presentasjoner.

Det kan gjennomføres omvisning ved laboratorier og eventuelt demonstrasjon av relevant utstyr og teknologi.

I tillegg gis det ulike oppgaver i løpet av den første seminaruken som studentene arbeider med frem til neste seminar. Studentene skal utføre litteratursøk og presentere relevante vitenskapelige artikler for sine medstudenter innen et gitt tema.

Studentaktive arbeidsformer er:

 • Forberede og fremlegge presentasjoner til seminar.
 • Oppgaver, både individuelt og gruppearbeid.
 • Laboratorieomvisninger/ ekskursjon.

Studentene får tilbakemelding og veiledning på presentasjoner og innleverte oppgavebesvarelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges i studieemnet:

 • 2 presentasjoner fra ulike tema.
 • 3 oppgaveinnleveringer fra ulike tema. Alle skriftlige innleveringer til obligatoriske arbeidskrav skal leveres på Canvas innen gitte tidsfrister.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 6 påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Canvas.

Karakterskala A-F benyttes, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler