Hopp til innhald

ELE111 Digitale design

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler bruk av maskinvaredesignspråket VHDL til konstruksjon av digitale design i FPGA. Det skal lages kretser av ulik kompleksitet: enkle logiske kretser, minne, styringslogikk og enkel datamaskin. Gjennom laboratorieoppgaver får man praktisk erfaring med hvordan virkelige design kan lages og brukes mot eksterne enheter. Det blir lagt stor vekt på synkronisering, sampling, simulering og testing.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om

  • hvordan en digitale kretser ut fra spesifikasjoner, konstrueres ved bruk av VHDL
  • simulering av digitale kretser og enkle digitale systemer der FPGA benyttes
  • testing av ferdig design

Kandidaten kan

  • anvende VHDL til å konstruere og simulere digitale kretser/systemer i FPGA
  • teste ferdig system på en systematisk måte
  • arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy

  • Kandidaten er bevisst hvordan programmerbar logikk kan benyttes til å løse relevante teknologiske utfordringer
  • Kandidaten evner å oppdatere sin kunnskap innen fagfeltet
  • Kandidaten kan delta aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper innen digitalteknikk.

ELE100 / EL2-100 /ELE141

ELE102

Undervisnings- og læringsformer

Det arbeides med praktiske oppgaver alene og i grupper. Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

80% obligatorisk frammøte til undervisningen.

6 innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Obligatorisk prosjektarbeid må være godkjent før eksamen kan avlegges. Prosjektarbeidet går inn som en del av vurderingen og teller 40 % av karakteren

Vurderingsform

Prosjektoppgave og praktisk/muntlig eksamen. Prosjektoppgaven teller 40% , eksamen 60 %. Begge deler må være bestått for å kunne bestå i emnet.

Til praktisk/muntlig  eksamen må studentene medbringe egen PC og eget DE2-115 testkort. Nødvendig programvare må være installert og testet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Datamaskin med all programvare som har vært benyttet i undervisningen. Studenten kan benytte elektroniske lagrede notater og undervisningsmateriell.

Utskrift og elektronisk kopi av innlevert prosjektoppgave.

Internettkommunikasjon kun lovlig for bruk av lisenser. Internettkommunikasjon vil kunne bli logget.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • TOE104 - Digitale system - Reduksjon: 10 studiepoeng