Hopp til innhald

ING2045 Aktive og passive brannsikringssystemer

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene innsikt i aktive og passive brannsikringstiltak, med hovedvekt på brannslokkingssystemer, brannalarmanlegg og passiv brannbeskyttelse av konstruksjoner. Det skal fokuseres på fordeler og ulemper med de forskjellige sikringstiltakene både innen helse og miljø.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten kan:

 • Gjøre rede for aktive og passive brannsikringstiltak i byggeprosjektets ulike faser; konseptnivå, detaljprosjektering, utførelse og bruk. Herunder krav til aktører og dokumentasjon.
 • Gjøre rede for ulike standarder som legges til grunn ved prosjektering og utførelse av aktive og passive brannsikringstiltak.
 • Gjøre rede for komponenter og oppbygningen av aktive brannsikringstiltak, med fokus på sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og røykventilasjonssystemer.
 • Gjøre rede for slokketeori med fokus på brannfirkanten.
 • Forklare oppbyggingen av slokkesystem som bruker: vann, gass, skum og pulver og gjøre rede for fordeler, ulemper og risiko innen HMS ved bruk av de enkelte slokkemidlene, samt tiltak for å redusere risikoen.
 • Forklare oppbyggingen av brannalarmanlegg som detekterer følgende produkter fra brann: røyk, gass, temperatur økning og varmestråling og gjøre rede for fordeler og ulemper med de ulike typene brannalarmanlegg.
 • Gjøre rede for materialbruk og oppbygning av konstruksjoner som inngår i passiv brannbeskyttelse. Herunder om fordeler og ulemper med bruk av materialer i forbindelse med brann, samt tiltak for å bedre materialegenskapene ved brann.
 • Forklare oppbyggingen av termisk og mekanisk røykventilasjonssystemer og gjøre rede for fordeler og ulemper med bruk av de ulike systemene.
 • Forklare oppbyggingen av ulike typer ledesystem og gjøre rede for fordeler og ulemper med de ulike systemene.
 • Gjøre rede for aktuelle nyvinninger innen aktive og passive brannsikringstiltak.
 • Gjengi aktuelt forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.

 

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Dimensjonere et sprinklersystem ut fra anerkjente standarder.
 • Dimensjonere termiske røykventilasjonssystem og angi dimensjonerende brann.
 • Beregne varmetransport gjennom konstruksjoner og estimere reduksjonen i materialers branntekniske egenskaper ut fra anerkjente standarder.
 • Anvende faglig kunnskap med støtte av faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid, for å løse problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.

- Kompetanse:

Studenten:

 • Kan formidler fagstoff skriftlig og muntlig.
 • Kan bruke dataverktøy for å utføre beregninger og presentere faglig stoff.
 • Via arbeidsformen i grupper kan reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Kan identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen av konsekvens ved løsningene.
 • Oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja.

En obligatorisk innlevering basert på et valgfritt tema i faget. Arbeidet kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Vurderingsform

Mappe. 

Gradert karakter: A-E / F (stryk)

Hjelpemidler ved eksamen

I mappeeksamen inngår en skriftlig test. Eneste hjelpemiddel på testen er enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • INGB-068 - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2038 - Brannteknisk prosjektering - preaksepterte løysingar - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • SI040 - Aktiv brannbeskyttelse - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SI041 - Passivt brannvern - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SIK201 - Bridging course for Master in Fire Safety Engineering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SIK201S - Bridging course for Master in Fire Safety Engineering - summer course - Reduksjon: 5 studiepoeng