Hopp til innhald

ING2046 Brannteknisk design av bygg

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

God utforming av bygg er viktig for samfunnet og brukere av et bygg. I dette emnet skal studentene lære hvordan lover og forskrifter påvirker utformingen av bygninger. Studentene skal selv utforme design for et bygg med hensyn på utsende, funksjonalitet og brannsikkerhet.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten kan:

 • Redegjøre for oppbygningen av og de viktigste målene for plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Gi en teoretisk fortolkning av byggeprosessen.
 • Beskrive den historiske sammenhengen mellom bygningers utforming og brannsikkerhet.
 • Lage dokumentasjon av brannsikkerhet i byggverk basert på preaksepterte løsninger.
 • Redegjøre om sentrale emner innen fagfeltet brannteknisk prosjektering.
 • Beskrive brannvesenets rolle.
 • Finne og beskrive forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende

 

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Designe et bygg utfra plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger med hovedfokus på brannsikkerhet (preaksepterte løsninger).
 • Dokumentere brannsikkerheten i byggverk med utgangspunkt i preaksepterte løsninger beskrevet i veiledningen til byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • Utarbeide en brannsikkerhetsstrategi som fungerer som arbeidsgrunnlag for en prosjekteringsgruppe.
 • Tegne bygg og byggdetaljer ved bruk av dataprogram for data assistert konstruksjon (CAD).
 • Beskrive materialers egenskaper i brann med bakgrunn i praktiske forsøk.
 • Anvende faglig kunnskap med støtte av faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid, for å løse problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.

 

- Kompetanse:

Studenten kan:

 • Diskutere de viktigste brytningsfeltene mellom byggdesign og brannsikkerhet, her under utsatte brukergrupper og de etiske forpliktelsene en har ovenfor disse gruppene.
 • Presentere fagstoff via skriftlige og audiovisuelle hjelpemidler til ulike målgrupper.
 • Via arbeidsformen i grupper kunne reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og laboratoriearbeid. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Nei. 

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: Muntlig eksamen, 30 min, teller 50 % av endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING2020 - Bygningsteknologi - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING2038 - Brannteknisk prosjektering - preaksepterte løysingar - Reduksjon: 8 studiepoeng