Hopp til innhald

MBA511 Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 1. semester.

Sentralt i dette emnet er en kritisk forskningsbasert utforsking av barnehagelærerens oppdrag. Profesjonsoppdraget analyseres i pedagogiske grunntekster, i politiske styringsdokumenter og i læreplaner. Studenten vil møte både klassiske og nyere pedagogiske og didaktiske tekster som tar fatt i samfunnsutfordringer for barnehagelærere og profesjonens bakgrunn i historiske og nåtidige forestillinger om barn og barndom.

Barnehagefaglige kjernebegrep som barns utvikling, lek, læring og danning blir kritisk utforsket i ulike tekster.   

Nasjonale og internasjonale styringsdokumenter blir analysert og kontekstualisert.

Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forutsetninger. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om barnehagelæreres profesjonsoppdrag
 • har avansert kunnskap om forskning i læreplanteori og didaktikk
 • har inngående kunnskap om vilkår for barns utvikling, lek og danning
 • har inngående kunnskap om barne- og barndomsforståelser før og nå

Ferdigheter

Studenten

 • kan presentere analyser av faglige tekster og politiske styringsdokumenter med kobling til relevant forskning
 • kan arbeide systematisk, analytisk og kritisk med kjernebegrepene barns utvikling, lek, læring og danning med kobling til relevant forskning
 • kan faglig og personlig begrunne pedagogiske og didaktiske valg og praksiser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide analytisk
 • kan artikulere profesjonsoppdraget
 • kan lese og skrive akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I tillegg til forelesninger vil seminar være en dominerende arbeidsform, der studentene presenterer og diskuterer analyser av ulike tekster.

Det gis veiledning i forbindelse med arbeidskrav og semesteroppgave.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Tekstanalyse. Studenten skal presentere en forskningsfundert analyse av et styringsdokument eller en pedagogisk tekst og gi tilbakemelding på medstudenters presentasjoner. Presentasjonen er muntlig med skriftlig dokumentasjon (f.eks. en digital presentasjon)
 • Arbeidskrav 2: Akademisk tekst. Studenten skal skrive en akademisk tekst om danningsforståelse, lek og læring i læreplanteoretisk og didaktisk perspektiv.

Retningslinjer for arbeidskrav gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent et arbeidskrav.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Denne oppgaven er en videreføring av arbeidskravene og skal være en skriftlig analyse av et styringsdokument eller en pedagogisk tekst. Semesteroppgaven skrives i en mal med bestemte deler som skal inngå.

Omfanget er 3200-4000 ord.

Retningslinjer for tekstkravet gis i begynnelsen av kurset.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme oppgave leveres inn en gang i revidert form innenfor 1 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler