Hopp til innhald

MBA513 Ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 2. semester.

Det overordna målet med emnet er å bidra til nytenkning og nyskaping av pedagogisk ledelse av kvalitetsutviklingsarbeid fra forskningsbaserte og praktisk utforskende innfallsvinkler.

Emnet omfatter analyse og kritisk vurdering av begrepet "kvalitet" ut fra ulike faglige og metodiske perspektiv. Ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen utforskes i relasjon til prinsippet om «barns beste», ulike stakeholders-perspektiver, empirisk forskning, internasjonale vurderingsrapporter, konvensjoner og teorier.

Videre omfatter emnet kritisk refleksjon over "kvalitetsdiskurs" og ulike kvalitets- og vurderingsverktøy som brukes nasjonalt og internasjonalt innenfor barnehagefeltet. Emnet skal også utvikle studentens ferdigheter i å lede personalets læringsprosesser i barnehagen som lærende organisasjon.

Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forutsetninger. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om teorier og metoder som kan bidra til nytenkning på kvalitetsutvikling i barnehagesektoren
 • har kunnskap og ferdigheter til å foreta en kritisk vurdering av kvalitetsarbeid i barnehagesektoren
 • har inngående kunnskap om ulike forståelser av begrepet kvalitet, kvalitets- og vurderingsverktøy og om ulike anvendelser i det nasjonale og internasjonale barnehagefeltet.
 • har inngående kunnskap om ledelse og arbeidsplasslæring knyttet til kvalitetsarbeid i barnehagen.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra til nytenkning om kvalitetsutvikling i barnehagesektor ved å lede utviklingsprosjekter som tar utgangspunkt i perspektiver til ulike stakeholders
 • kan kritisk vurdere og kommunisere om ulike kvalitetsbegrep og ulike tilnærminger til kvalitetsutvikling i barnehagen
 • kan analysere og kritisk vurdere ulike former for pedagogisk ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen som lærende organisasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og vurdere bruk av ulike kvalitets- og vurderingsverktøy i lys av kritisk vurdering av hva som kan ivareta barns rettigheter og prinsippet om "barns beste".
 • kan lese og skrive akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha fullført eksamen i MBA511.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning har form av forelesninger, workshop/seminar som støttes med PowerPoint-presentasjoner.

Det gis veiledning i forbindelse med arbeidskrav og semesteroppgave.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Muntlig fremlegg. Studentene analyserer og vurderer et kvalitets- og vurderingsverktøy og presenterer resultater muntlig med skriftlig dokumentasjon (f.eks. en digital presentasjon)
 • Arbeidskrav 2: Akademisk tekst. Studentene skal skrive en akademisk tekst med teoretisk begrunnelse for en kvalitetsforståelse som igjen danner grunnlag for valg av kvalitetsutviklingsverktøy.

Retningslinjer for arbeidskrav gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent et arbeidskrav.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Semesteroppgaven er en videreutvikling av arbeidskravene. Semesteroppgaven skrives i en mal med bestemte deler som skal inngå. Omfang: 3500-4500 ord.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme oppgave leveres inn en gang i revidert form innenfor 2 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler