Hopp til innhald

PRAKSB5101 Praksisstudier innen kirurgi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om og trening i sykepleie til pasienter med sykdommer som krever kirurgisk behandling. Videre vektlegges forståelse og innsikt i pre-, per- og postoperativ sykepleie. Det er fokus på refleksjon og kunnskap om pasientens opplevelse av å være til kirurgisk utredning og behandling. Sentrale fokusområder er observasjoner knyttet til sykdom og behandling, vurdering av behov for sykepleie, innlæring av praktiske ferdigheter, betydningen av god infeksjonskontroll og kyndig håndtering av medisinsktekniske prosedyrer.

Praktisk informasjon

• Studenten må være forberedt på å gjennomføre praksis i et av Helse Fonnas sykehus.

• Praksissted/student lager turnus på 240 timer, jevnt fordelt over 8 uker.

• I praksis skal studenten ha fokus på klinisk arbeid i direkte kontakt med pasienter og pårørende.

• Turnusen godkjennes av lærer og studentansvarlig-/kontaktsykepleier på praksissted i uke 1 eller 2.

• Studenten skal i størst mulig grad følge kontaktsykepleiers turnus.

• Studenten skal gå dag, kveld, helg og natt (der det er mulig).

• Veiledningsgruppe med lærer er obligatorisk og regnes som praksis.

• For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90% av den planlagte tiden.

• Fravær over 10 %, uansett årsak, gir ikke bestått praksis.

• Studenten oppfordres til kontinuerlig å jobbe inn eventuelt fravær på inntil 10% (fraværsdag 1-3), der det er mulig for praksisstedet.

• Dersom sykdom eller andre forhold studenten ikke rår over fører til fravær utover 10%, må legeattest (eller annen gyldig dokumentasjon) leveres studieadministrasjonen senest 3 virkedager utover 10 % fravær, for at praksisforsøket ikke skal bli regnet som et forsøk.

• Fravær på mellom 10% og 20% kan likevel hvis mulig arbeides  inn i løpet av praksisperioden etter avtale med kontaktsykepleier og lærer fra høgskolen.

• I særtilfeller kan fravær jobbes inn i inntil én uke etter avsluttet praksisperiode. I slike tilfeller ligger beslutningsmyndighet hos fagseksjonsleder.

• Skifte av vakt uten godkjenning fra sykepleier eller lærer regnes som fravær.

• Studenten har ansvar for å rapportere fravær til avdelingen.

• Det gjennomføres obligatoriske begynner-, midt- og sluttsamtaler i alle 8 ukers praksisperioder. Midt- og sluttsamtaler gjennomføres med utgangspunkt i AssCE-skjema. Studenten bør merke seg at det forventes forskjellig nivå på sykepleieutøvelsen i forhold til hvor langt studenten er kommet i studiet og hvor mange praksisperioder en har gjennomført.

• Arbeid som studentene gjør mens de er ute i praksisstudiene skal relateres til praksis og være gjenstand for vurdering på midt- og sluttevaluering.

• Ved ikke bestått/ikke fullført praksis må studenten på ny gjennomføre praksis i sin helhet med tilhørende oppgaver. Dette gjelder uansett årsak for ikke bestått/ikke fullført praksis.

For mer informasjon henvises studenten, kontaktsykepleier og studentansvarlig til Læreplan for praktiske studier.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har kunnskap om relevante kirurgiske tilstander, behandling, rehabilitering og aktuell sykepleie.
 • Har kunnskap om relevante kommunikasjonsformer, spesielt kommunikasjon som fremmer brukermedvirkning og samhandling med pasienter og deres pårørende.
 • Har kunnskap om informasjon, veiledning og undervisning som er relevant for pasienter og deres pårørende knyttet til pre- og postoperativ sykepleie samt ved andre behandlingsformer.
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som metode i utøving av sykepleie til pasienter med kirurgiske tilstander samt i pre- og postoperativ fase.
 • Har kunnskap om palliativ sykepleie og lindrende behandling til alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende.
 • Har kunnskap om aktuelle forberedelser, undersøkelser, sykepleieprosedyrer og bruk av tekniske hjelpemiddel.
 • Har kunnskap om aktuelle legemidler, virkning, bivirkninger og legemiddelhåndtering.
 • Har kunnskap om samarbeid, arbeidsledelse og organisering ved kirurgisk avdeling, og om samarbeid mellom nivåene i helsesystemet.
 • Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og tverrfaglig samarbeid kan bidra til bedringsprosesser og et godt pasientforløp.
 • Har kunnskap om risikofaktorer og komplikasjoner ved kirurgisk sykdom og behandling.
 • Har kunnskap om aktuelle retningslinjer, forskrifter og lovverk som regulerer denne delen av helsetjenesten.

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Anvender kunnskap fra pensum, forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen og kan fremstille dette skriftlig/muntlig.
 • Anvender målrettet kommunikasjon verbalt og non-verbalt.
 • Anvender relevante prinsipper for informasjon, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Identifiserer, vurderer, prioriterer, planlegger, utfører, følger opp, rapporterer og dokumenterer behov for sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser, og i forhold til tilleggslidelser. Dette utføres i samråd med pasienten, pårørende og andre medarbeidere.
 • Identifiserer pasientens ressurser, og motiverer pasienten til å bruke ressursene, samt styrke dem.
 • Utfører sykepleieprosedyrer, administrerer legemidler i henhold til gjeldende retningslinjer, og assisterer ved undersøkelser og behandling på en faglig forsvarlig måte.
 • Viser evne til samhandling med egen yrkesgruppe, og kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.
 • Forebygger komplikasjoner og ivaretar pasientens sikkerhet i tråd med oppdatert kunnskap.
 • Ivaretar pasientens autonomi og integritet i samsvar med etiske og juridiske retningslinjer.
 • Reflekterer over egen faglige utøvelse og justerer denne under veiledning.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser innsikt i kommunikasjonens betydning for å fremme tillit og sikre trygghet hos pasienter og deres pårørende.
 • Viser selvstendighet, nøyaktighet og faglig forsvarlighet i utførelse av all sykepleie, for eksempel ved utøvelse av sykepleieprosedyrer, håndtering av legemidler og ved undersøkelser og behandling.
 • Overholder taushetsplikten, og praktiserer i samsvar med faglige, etiske og juridiske retningslinjer.
 • Viser respekt, forståelse og nestekjærlighet og tar andre menneskers situasjon og opplevelse alvorlig, uavhengig av kultur, religion og virkelighetsoppfatning.
 • Viser ansvar for egen læring, tar initiativ til å utnytte læresituasjoner, og bruker veiledning aktivt og konstruktivt.
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egen evne til å utøve sykepleie til kirurgiske pasienter.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskapskrav (for kull 2014 og senere): Bestått praksis 4 og emne SYKSB2041

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner

Undervisnings- og læringsformer

Integrering av teori og praksis, veiledning og refleksjon, gruppearbeid, veiledet praksis/studentoppfølging, demonstrasjoner, skriftlige oppgaver/arbeid og digitale innleveringer, muntlig framstilling, prosjektarbeid, muntlig medstudentrespons, ferdighetstrening, refleksjonsnotater, selvevaluering, seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler