Hopp til innhald

SIK102 3D-modellering og BIM

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en introduksjon til 3D modellering og BIM og vise hvordan BIM brukes som prosjekteringsverktøy i byggeprosesser (planlegging, utførelse og drift av bygninger).  Det skal gis innsikt i forskjellige BIM-verktøy og innføring til modellering i programvaren Revit.  Det skal fokuseres på branntekniske applikasjoner ved bruk av BIM-verktøy, samt innsynsmodeller som informasjonskilde for branningeniøren.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • kan forklare og gjør rede for sentral BIM-teori og BIM-begreper
 • redegjør for ulike samhandlingsmetoder og hvordan BIM kan benyttes i disse
 • forstår og fortolker praktisk BIM-kunnskap som er relevante for byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører og leverandører
 • beskriver de mest benyttede dataformater innen BIM, herunder vite forskjellen mellom hhv. en proprietær og en åpen BIM
 • har grunnleggende kunnskap om praktisk modelletablering og arbeid med modeller
 • har kunnskaper om Revit som et BIM-verktøy og kjenner til generelle funksjoner i programvaren
 • kjenner til ulike programvarer for innsynsmodeller
 • kjenner til ulike branntekniske applikasjoner for BIM

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan bruke Revit som programvare for 3D-modellering av enkle komponenter
 • kan anvende BIM-terminologi til å presentere brannteknisk fagstoff
 • kan bruke innsynsløsninger (IFC-Viewer) for å betrakte på BIM-filer
 • Anvende teoretisk og praktisk BIM-kunnskap til å løse fagrelaterte utfordringer og oppgaver både enkeltvis og gjennom samarbeid

 

Generell kompetanse:

 

Studenten:

 • har en grunnleggende forståelse for hvordan tverrfaglige BIM-prosjekt kan planlegges og gjennomføres
 • viser generell kompetanse om ulike BIM-verktøy og muligheter for anvendelse innen branntekniske problemstillinger
 • forstår viktigheten av planlegging og samhandling ved ulike typer BIM-prosjekter

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og data-lab

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Mappe 100%

Vurdering: Gradert karakter A - E / F (stryk).