Hopp til innhald

ASP802 Andrespråkspedagogikk 2

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Andrespråkspedagogikk 2 er et videregående kurs som retter seg mot lærere i grunnskolen. Fokuset i studiet er på lærerarbeid med elever som ikke har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skolegang til nå i Norge. Studiet gir teoretisk og praktisk veiledning i variert og systematisk arbeid i norsk som andrespråk. Studiet gir også generell bakgrunn for å arbeide med tospråklige elever i grunnskolen. Studiet bygger på Andrespråkspedagogikk 1 og viderefører og utdyper flere av emnene derfra.

Studiet er et ledd i regjeringens satsing på varig videreutdanning (Kompetanse for kvalitet). Det er et uttrykt mål å bedre skoleprestasjonene til elever med minoritetsbakgrunn i norsk skole, og det er ønskelig at lærere øker kompetansen sin i å tilrettelegge for god undervisning i kulturelt og språklig sammensatte klasser. Særlig er det viktig å dyktiggjøre lærere i å gi god undervisning i de grunnleggende ferdighetene når norsk er andrespråket. Faget Andrespråkspedagogikk 2 setter studentene i stand til å møte disse kravene. Sentrale temaer er:

 • To- og flerspråklighet og tospråklig atferd: kodevekling, ungdomsspråk og "språking"
 • Teorier om og forsking på andrespråkslæring og mellomspråksutvikling
 • Norsk fonologi, morfologi og syntaks i komparativt perspektiv
 • Lesestrategier og arbeid med faglitteratur/læreboktekster/sammensatte tekster
 • Videreutvikling av skrive- og tekstkompetanse
 • Analytiske og didaktiske perspektiver på elevtekster
 • Videreutvikling av de muntlige ferdighetene
 • Kartlegging og vurdering av språkferdigheter
 • Arbeid med litteratur som språkstimulering og tilgangskompetanse
 • Migrasjonslitteratur og kulturmøter

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal 

 • Ha kunnskaper om Norge som flerkulturelt, flerreligiøst og flerspråklig samfunn
 • Ha kunnskaper om viktige områder i andrespråkslæringsforskinga
 • Være orientert om forsking på flerspråklighet og flerspråklig atferd
 • Kunne se norsk språk i et komparativt perspektiv
 • Ha kunnskaper om ulike sider ved språklæringa: tilegnelse av muntlige ferdigheter, ordforråd, språksystem og tekstkompetanse på norsk
 • Ha kunnskaper om leseforståelse og leseutfordinger når norsk er andrespråket
 • Ha kunnskaper om fagtekster og forutsetninger for å tilegne seg fagstoff når norsk er andrespråket
 • Ha kunnskaper om migrasjonslitteratur og litteraturens plass i klasser som er språklig og kulturelt sammensatte

Ferdigheter

Studentene skal 

 • Kunne planlegge og gjennomføre kunnskapsbasert norskundervisning i heterogene klasser
 • Kunne finne fram til høvelige tekster og kunne legge til rette lærestoff i ulike fag slik at tospråklige elever får god faglig progresjon
 • Kunne innføre og modellere gode lesestrategier for elevene og støtte elevenes arbeid med læreboktekster/multimodale tekster
 • Kunne legge til rette for utvikling av mer krevende skriftlige og muntlige sjangrer for elevene
 • Kunne formulere læringsmål for elevene i muntlige og skriftlige ferdigheter på en slik måte at elevene blir delaktige i egen læring
 • Kunne reflektere over elevforutsetningers betydning for andrespråkslæringa
 • Kunne bruke litteratur og litteratursamtaler som språkstimulering og styrking av elevenes tilgangskompetanse
 • Kunne reflektere kritisk omkring kulturmøter, migrasjonslitteratur og litteraturdidaktiske problemstillinger

Generell kompetanse

 • Gjennom studiet skal studenten styrke sin kompetanse som lærer i en flerkulturell skole og som norsklærer for minoritetsspråklige elever.

Krav til forkunnskaper

ASP801

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Andrespråkspedagogikk 2 går over vårsemesteret og er nettbasert, med tre samlinger på campus i løpet av vårsemesteret. Læringsarbeidet søker å knytte sammen studentenes egen undervisningserfaring og -praksis med relevant teori. Studiet legger vekt på at studenten både er mottaker, aktiv deltaker, veileder for medstudenter og observatør. Samlingene vil inneholde forelesninger, men også studentframlegg, samtaler og erfaringsutveksling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal levere to fagtekster i løpet av studiet. Én av tekstene skal være knyttet til en praksissituasjon. Retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene blir gjort kjent ved studiestart. Begge målformer skal være representert i arbeidene.

Studiet har ikke egen praksisdel, men én av innleveringene skal være knyttet til erfaringer fra og observasjon i egen klasse. Studenter uten tilgang til en klasse vil få hjelp til slik tilgang.

Ett av læringsaktivitetene kan ha et særskilt fokus på digitale læringsverktøy og pedagogisk bruk av IKT.

Det stilles krav om at studentens eget kollegium får del i erfaringene og resultatene fra arbeidet. Studentene velger ett av læringsaktivitetene til dette formålet.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i to år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 10 dager. Målformen er valgfri.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler