Hopp til innhald

BARN130 Barn og unges oppvekst og utvikling

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

I dette emnet vert psykologi, sosialpedagogisk arbeid med barn og unge og utvikling av kommunikasjon og relasjonskompetanse vektlagt. Innhaldet i psykologiundervisninga omhandla generell psykologi, utviklingspsykologi og sosialpsykologi. Studentane vert presenterte for ulike perspektiv på barn og unge si utvikling. I sosialpedagogisk arbeid er  prinsippa i eit relasjonelt pedagogisk perspektiv og korleis  anvende didaktiske prinsipp i sosialpedagogisk arbeid vektlagt. I undervisning og ferdigheitstrening skal studentane utvikle relasjonskompetanse og kunne lære å sjå samanhengen mellom det personlege og det profesjonelle i barnevernspedagogen sitt liv. Studentane  øver seg på å samtale med eit barn. Og dei får kunnskap om korleis sosiale media er ein del av barn og unge sin oppvekst. Systemteori og systemteoretiske perspektiv vert presentert som eit perspektiv i arbeid med barn, unge og deira familiar.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid med barn og deira foreldre.
 • har kunnskap om mangfaldsperspektiv i arbeid med barn og familiar.
 • har fleirfagleg kunnskap om barn sin oppvekst, utvikling og sosialisering med særleg vekt på barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar. 
 • har kunnskap om korleis fremje barn si deltaking.
 • har kunnskap om systemteori og korleis systemteoretiske  perspektiv vert brukt i arbeid med barn, unge og deira familiar.
 • kjenner til familiepolitiske føringar, ulike former for  familieliv og familiekonstellasjonar.        
 • har kunnskap om sosiale media som del av barn sin oppvekst.    

Ferdigheiter: Studenten…

 • kan kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og føresette på måtar som fremjer deltaking. 
 • kan bruke erfaring og fleirfagleg kunnskap til å vurdere barns beste og bygge relasjonar i møte med barn og deira foreldre.   
 • kan bruke livsformsintervju som samtalemetodikk i samtaler med barn.   

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan nytte fleirfagleg kunnskap til å møte og forstå barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar.  
 • har innsikt i eigen forforståing, haldningar og verdiar, og kva betydning dette har i kommunikasjon med barn og deira familiar.

Krav til forkunnskapar

Studenten har opparbeida seg eksamensrett i BARN100.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisings- og læringsformer vekslar mellom forelesing, seminar, gruppearbeid, arbeid i basisgrupper, ferdigheitstrening og rollespel i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80 % frammøte i  studentaktiv- og erfaringsbasert undervising knytta til gruppearbeid, ferdigheitstrening i kommunikasjons- og relasjonsarbeid og i samtalar med barn og unge

2. Individuelt refleksjonsnotat i kommunikasjon- og relasjonsarbeid. Omfang: 1600 ord ( +/- 10%)

3. Gjennomføre eit livsformintervju med eit barn og transkribere intervjuet

4. Individuelt refleksjonsnotat om eiga læring i å samtale med barn. Omfang: 1200 ord (+/-10%)

5. Munnleg framlegg i grupper frå arbeid med oppgåver i basisgrupper.

Ved ikkje godkjente skriftlege obligatoriske læringsaktivitetar kan ein levere inn revidert versjon ein gong, jfr. Forskrift  om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 8- 4

Godkjende læringsaktivitetar er gyldig i 3 semester.

Vurderingsform

Eksamen  Individuell heimeksamen over 3 dagar. Oppgåva skal være på 2000 ord (+/- 10%)

Tid og stad for eksamen, sjå Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterar og F er ikkje bestått.

Ny eksamen Ny eksamen blir gjennomført med same form som ordinær eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BVP5-105 - Sosialpedagogisk introduksjon - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP5-106 - Barn og unges kvardagsliv, oppvekst og utvikling - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP5-205 - Kommunikasjonskompetanse, ungdom og marginalisering - Reduksjon: 5 studiepoeng