Hopp til innhald

DIF001 Digital strategi og forretningsforståelse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Faget skal gi grunnleggende kunnskaper i hvordan digitale ressurser og teknologier påvirker forretningsdrift og utvikling av virksomheter.

Digitalisering betyr i utgangspunktet å gjøre noe digitalt. I en årrekke har vi digitalisert informasjon om virksomheten, kommunikasjon internt og eksternt med mer.

Begrepet digitalisering har i dag imidlertid større rekkevidde enn tidligere digitalisering av informasjon, det handler om å i enda større grad digitalisere og automatisere prosesser, det handler om å sømløst kommunisere over flere kanaler, og det handler om å utnytte muligheter som nye teknologier presenterer, og ikke minst å transformere måten bedrifter fungerer på, å endre forretningsmodellene eller prinsippene bedriftene opererer etter.

Faget skal gi en grunnleggende forståelse både for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, informasjonen de inneholder, og hvordan de støtter bedriftens prosesser. I tillegg tar faget opp hvordan nye digitale teknologier påvirker og kan påvirke både rammevilkår og prinsipper for forretningsdrift innen ulike bransjer. Faget tar opp teknologier som regnes med under Industri 4.0, endring av forretningsmodeller og digtial strategi.

Fokus i faget er å kunne se mulighetene, og truslene, som teknologi representerer for bedrifter innenfor ulike bransjer.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne:

Kunnskaper:

• Forklare hvordan bruk at digital teknologi kan gi ulike typer gevinster

• Beskrive hvordan forretningssystemer og annen digital teknologi støtte aktiviteter på ulike strategiske nivå i en bedrift

• Kjenne til bakgrunnen for det vi kaller digitalisering, både i teknisk og ledelsesmessig forstand.

• Kjenne til viktige digitale drivere (industri 4.0) og hvordan disse påvirker strategiske valg

• Kunne forklare hva en digital forretningsstrategi er

• Ha kunnskap om ulike analyseverktøy for å identifisere truslene og mulighetene digitale teknologier representerer

• Basiskunnskaper om hvordan maskinvare og programvare fungerer

• Ha kunnskap om ulike typer forretningssystemer, og om hvordan de støtter forretningsdriften

• Ha kunnskap om vanlige interne og eksterne datakilder for en virksomhet, og hvordan data fra disse kildene legger grunnlag for beslutninger.

• Ha kunnskap om hvordan data kan struktureres for å måle effekten av strategiske valg

Ferdigheter:

• Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan utgjøre for en bedrift i denne bransjen

• Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjon

• Identifisere en virksomhets forretningsmodell

• Foreslå en digital forretningsstrategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser

• Foreslå digitaliseringstiltak for en bedrift, basert på strategien

• Vurdere digitale teknologiers potensiale for forretningsdrift og digital transformasjon

• Strukturere data for analyse i dimensjonale modeller

Generell kompetanse:

• Forstå betydningen av det digitale i den løpende drift av en virksomhet, og teknologiutviklingen sin rolle i styring og utvikling av bedriften

• Kjenne nok til ulike teknologier til å kunne vurdere hvordan, og på hvilke områder, teknologiene vil virke inn på en bedrifts forretningsmodell

• Foreslå tiltak som tar utnytter digitale teknologier for å skape eller styrke konkurransefortrinn

• Vurdere de ansatte sin rolle i digitaliseringsprosesser.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsformer: to fysiske helgesamlinger og en nettbasert samling. Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger, oppgaver, veiledning og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

1) En skriftlig oppgave som løses gruppevis og leveres inn 

2) Et skriftlig eller muntlig arbeid som skal deles med klassen, for eksempel en presentasjon.  

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Semesteroppgave som skal løses i grupper (60% av endelig karakter).

2) Skriftlig skoleeksamen, 2 timer (40% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • BØA110 - Digital Forretningsforståing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • FLE115 - Digital forretningsforståing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • DØL115 - Digital forretningsforståing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng