Hopp til innhald

DRA302 Muntlig fortelling

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i dramapedagogisk praksis og teori. Arbeid med dramapedagogiske metoder og konvensjoner står sentralt. Det settes fokus på lederen som planlegger, organisator, veileder og medspiller. Arbeid med kropp og stemme er gjennomgående i dette emnet.

Emnet setter også fokus på dramatiske uttrykksformer, utforskende dramapedagogisk arbeid, dramadidaktikk og fagteori, samt gir en introduksjon til dans.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • Muntlig fortelling som kunstform
 • Muntlige fortellertradisjoner
 • Muntlig fortelling som arbeidsmåte i formidling til barn og voksne
 • Stemmebruk
 • Kroppsbruk

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Fortelle jeg-fortellinger, fantasifortellinger og tradisjonsfortellinger
 • Bruke ulike fortellerteknikker og uttrykksformer
 • Formidle på en levende måte, med bevisste bruk av kropp og stemme

Generell kompetanse

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

 • Utvikle og fremføre muntlig fortelling for en valgt målgruppe
 • Kunne lede og inspirere ulike grupper i det å fortelle

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk arbeid, formidling, veiledning, instruksjon, egentrening, gruppearbeid, prosjektarbeid, forelesninger, praksis og oppgaveskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene skal skrive en refleksjonoppgave over muntlig fortelling sin posisjon i sin samtid.  
 • Det vil være krav om frammøte knyttet  til de obligatoriske læringsaktivitetene.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Vurderingsform

Praktisk eksamen (muntlig framføring). Etter praktisk eksamen følger en individuell muntlig samtale.

Eksamen går over en uke. Oppgaven utleveres første dag og eksamen avvikles siste dag i denne perioden. Det gis ikke veiledning i eksamensuken.

Det gis en samlet karakter i emnet. Det gis individuelle karakterer. 

Vurderingskriterier:

 • Oppbygging og helheten i fortellingen
 • Fortellermåte
 • Bruk av virkemidler som for eksempel, pauser, rytme, fokus, tempo og intensitet
 • Studentens evne til å kommunisere med publikum
 • Studentens fortellerevne
 • Studentens refleksjonsevne
 • Studentens evne til å trekke inn teori i den muntlige eksamen

Tid og sted opplyses på emnets sider på læringsplattformen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke scenografiske element.

Mer om hjelpemidler