Hopp til innhald

FLE116 Digital Markedsføring

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette kurset skal gi en grunnleggende innføring i digital markedsføring, digital strategi og kommunikasjon på nett. Internett og utvikling av nye digitale teknologier og ressurser gir markedsførere tilgang til nye virkemidler og gir nye utfordringer. Kurset gir kunnskap om hvilke muligheter og trusler denne utviklingen medfører og hvordan virksomhetens markedsføring kan tilpasses denne utviklingen for å skape verdi for kunder, virksomhet og samfunn.

Å skape resultater innen markedsføring og kommunikasjon innebærer i stadig større grad at man tar i bruk digitale kanaler i form av websider, digital annonsering, sosiale media, mobilmarkedsføring og mailkampanjer. Målet er at kurset skal gi en oversikt over hva digitalisering betyr for markeder, kunders beslutningsreise, nye digitale kontaktpunkt både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger.

Formålet er å gi kunnskap og innsikt i hva digital markedsføring innebærer, digital strategi, operativ iverksetting av digitale virkemidler i markedsføring, digitale mediekanaler, samt analyse av effekter. Også tema knyttet til «sirkulære forretningsmodeller» «sirkulær økonomi/ delings-økonomi» og såkalt «grønn markedsføring» vil bli analysert i forbindelse med digital markedsføring. For å kunne bidra til dette må en kjenne grunnleggende prinsipper for markedsføring, samt å kjenne til nye digitale og sosiale kanaler, språket som brukes der og hvilke brukere som engasjeres av de ulike kanalene. Gjennom kundereisen legger kundene igjen digitale spor, disse sporene må man kjenne til og bruke på en gjennomtenkt måte, slik at man både ivaretar personvernet og får godt beslutningsgrunnlag for valg av innhold og kanal i markedskommunikasjonen.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne:

Kunnskaper

 • Forklare hvordan digital markedsføring og sosiale medier virker inn på en virksomhets verdiskaping
 • Beskrive kundeopplevelse og kundereise i en digital tidsalder
 • Kjenne til forskjellen mellom tradisjonell markedsføring og digital markedsføring
 • Forklare hva digital markedsføringsstrategi innebærer
 • Kjenne til hvordan digitalisering påvirker markedsføringsmiksen (de 4Péne)
 • Kjenne til særtrekk ved de viktigste virkemidlene i digitale markedsføring  (søkemotoroptimalisering/- markedsføring (SEO/SEM), e-post kampanjer, display annonsering, sosiale medier og mobil kommunikasjon
 • Innsikt i hvordan fortjente medier/kanaler kan samspille med eide og betalte kanaler
 • Kjenne til markedsføringens rolle i det grønne skiftet
 • Kjenne til viktige plattformer innen sosiale medier
 • Ha kunnskap om innholdsproduksjon                                                                               
 • Basiskunnskaper om analyse av markedsdata

Ferdigheter

 • Identifisere egenskaper ved en virksomhets målgrupper/interessegrupper
 • Analysere og evaluere digitale strategier
 • Foreslå en strategi for digital markedsføring
 • Identifisere en virksomhets potensiale for å lage innhold
 • Analysere, evaluere og foreslå tiltak innen sosiale medier og digital markedsføring
 • Vurdere potensiale for å bruke data fra kundereisen for å bedre markedskommunikasjonen
 • Sette gode måltall for digitale markedstiltak
 • Gjøre strukturert analyse av resultatet av markedstiltak

Generell kompetanse

 • Forstå innvirkningen av digitalisering på samspillet mellom virksomhet, marked, kunder og Interessenter og hva det betyr for markedsføring
 • Forstå hvordan sosiale medier fungerer og kan ha på samfunnet
 • Kjenne til ulike utfordringer i forbindelse med digital markedsføring og personvern
 • Forstå hva slags strategiske valg, tilnærmingsmåter og tiltak som er hensiktsmessige for markedsføring og kommunikasjon på nett i en virksomhet

Krav til forkunnskaper

Som opptakskriteriene  

Undervisnings- og læringsformer

Kurset gjennomføres med en blanding av fysiske forelesninger og synkrone og asynkrone digitale økter. Studentene skal gjennom kurset lære gjennom arbeid med caseoppgaver, diskusjonsoppgaver og praktiske øvelser. Læremateriellet vil bestå av bøker, artikler, videoer og podkaster. Deltakerne arbeider i grupper og vil få tilbakemelding og veiledning underveis i kurset (eventuelt digitalt).

Obligatorisk læringsaktivitet

Fullføring av to obligatoriske arbeidskrav (gruppebasert).

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Gruppebasert semesteroppgave (60 % av endelig karakter).

2) Skriftlig individuell digital hjemmeeksamen, 3 timer (40 % av endelig karakter).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler