Hopp til innhald

FLE201 Essay Rådgiver digital økonomi og ledelse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Essay for programmet Rådgiver i digital økonomi og ledelse skal bidra til en kunnskapsmessig oppsummering av årsenheten. 

Kandidaten velger tema fra ett av emnene i programmet eller tema som kombinerer kunnskap fra emnene.

Kandidaten kan velge om essayet skal være rent teoretisk som oppsummering av forskning eller kombinere teori og empiriske data.

Studenten velger tema og problemstilling i dialog med emneansvarlig.

Læringsutbytte

Etter gjennomført essay vil studenten:

  • Ha kunnskaper og ferdigheter om forskningsdesign og gjennomføring av et faglig analysearbeid i samarbeid med andre
  • Kunne vurdere forskjellige kilder, benytte disse og referere etter anerkjente standarder
  • Kunne kritisk reflektere over funn i analysene
  • Kunne dokumentere og rapportere i henhold til anerkjente standarder
  • Kunne kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre

Tema for essay skal godkjennes av emneansvarlig.

Krav til forkunnskaper

Kandidaten må ha godkjent minst to emner med samlet 20 stp. før innlevering av essay.

Anbefalte forkunnskaper

Kandidaten bør ha avlagt alle fire emner med samlet 40 stp. før innlevering av essay.

Undervisnings- og læringsformer

Alle gruppene tilbys 5-8 timer i veiledningsmøter. Studentene kan som minimum forvente 4 veiledningsmøter. Veiledningene baserer seg på skriftlig inngått veiledningsavtale (se eget skjema) og "Krav til innhold og form" som er utarbeidet på HVL og instituttet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav inngår:

  • Gruppebasert forprosjekt 
  • Gruppebasert presentasjon av utkast i midtveisseminar

Innhold og tidsfrister oppgis av emneansvarlig. 

Vurderingsform

1. Innlevering av skriftlig arbeid  (Essay) min. 2000 - max 4000 ord.

2. Justerende muntlig av karakter satt på skriftlig arbeid.

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler