Hopp til innhald

FLE202 Digital økonomi og ledelse praksis

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Praksistiltaket i etter- og videreutdanningsprogrammet Rådgiver for digital økonomi og ledelse går over ett semester. Studenten skal i minst 50% av full arbeidsdag delta i og ha arbeidsoppgaver i en organisasjon i offentlig eller privat sektor som bruker digital teknologi og/eller bruker digitale verktøy i sin virksomhet.

I praksisoppholdet skal studenten teste ut sin teoretiske kompetanse som er opparbeidet gjennom minst 2 kurs der eksamen er avlagt i programmet. 

Instituttet kan godkjenne praksisplass i egen virksomhet der studenten er ansatt. Studentene må selv skaffe praksisplass. Praksisavtale blir inngått med instituttet.

Praksisemnet  har 3-4 samlinger i løpet av semesteret. En oppstartssamling, en eller to midtveissamlinger og en sluttsamling der studenten legger frem sin praksisrapport.

Det er kursets grunnleggende ide at studentene kan bidra med ny innsikt inn til sitt praksissted, erfare hverdagskompleksitet i en virksomhet og ta med nye innsikter fra sin praksisplass til egen kompetanse.

Praksisplass skal godkjennes av emneansvarlig.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten kan 

  • vise hvilke teorier og begreper fra avlagte kurs som er relevant for praksisoppholdet
  • vise hvilke erfaringer fra praksisoppholdet som er i samsvar med teori og begrep fra avlagte kurs
  • vise hvilke erfaringer fra praksisoppholdet som utfordrer teori og begrep fra avlagte kurs.

Ferdigheter:

  • analysere praksisoppholdet i lys av utvalgte teorier/begrep fra avlagte kurs
  • skrive en praksisrapport
  • presentere sine praksiserfaringer for virksomheten eller kurset.

Generell kompetanse:

  • reflektere over hvilke kunnskapsområde praksisarbeidet tilhører innenfor digital økonomi og ledelse.
  • reflektere over hvilken kunnskapsområde virksomheten for praksisopphold tilhører innenfor digital økonomi og ledelse.
  • Innovasjonsarbeid og drift i lys av teorier om to-hendig ledelse

Krav til forkunnskaper

Bestått minst to kurs med samlet 20 stp. i programmet

Undervisnings- og læringsformer

Dette er et praksiskurs med refleksjonssamlinger og skriftlige refleksjonsarbeider i seminarform.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Delta på samlingene i tiltaket.

2. Presentere et utkast til essay for refleksjon i midtveissamlingen.

3. Presentere ferdig (eller nesten ferdig) refleksjonsrapport i sluttsamlingen.

Vurderingsform

Essay for refleksjon etter retningslinjer gitt av emneansvarlig. Minst 10 sider, max 15 sider.

Karakterer etter skala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler