Hopp til innhald

FLKI8101D Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i lærerutdanningsbarnehage, emne 1 deltid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage har som mål å legge til rette for at studentene utvikler grunnleggende kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer. Må være tilsatt i en Lærerutdanningsbarnehage under studietiden.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om profesjonsveiledning av barnehagelærerstudenter der sentrale praktiske og teoretiske aspekter blir vektlagt.

Det er en fordel om studentene er aktivt involvert i veiledning av praksisstudenter/ annen veiledningspraksis. Deltagernes veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

 • Fordypning i veiledningsteori og veiledningsstrategier
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Profesjonskvalifisering og praksislærer som barnehagelærerutdanner
 • Barnehagelærerstudentens utfordringer og muligheter i overgang fra utdanning til barnehagelæreryrket
 • Fag og didaktikk i praksisopplæringen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har inngående kunnskap om praksisopplæring som profesjonskvalifisering i norsk barnehage/skole
 • har kunnskap om læring og utviklingsprosesser hos barnehagelærerstudent, barnehagelærer og praksislærer
 • har inngående kunnskap om etiske perspektiver i profesjonskvalifisering med vekt på veiledning av studenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig utføre praksisveiledning tilpasset situasjon, barnehagelærerstudentens nivå og personlige utvikling
 • kan forstå praksislærers ansvar og rolle i praksisopplæringen på ulike nivå
 • kan mestre ulike kommunikative ferdigheter
 • kan observere og vurdere praksisstudenter i praksis utfra en helhetlig profesjonsforståelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og tilrettelegge veiledning til ulike situasjoner og kontekster med utgangspunkt i praksisstudentens behov og integritet i praksissituasjonen
 • kan kritisk vurdere ulike perspektiver ved praksisveiledning, med basis i sentrale veiledningspedagogiske teorier og strategier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert, der undervisningen består av digitale ressursforelesninger, fysiske samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper. 

Det kreves aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i emnet.
 • Det er tre arbeidskrav i emnet: To skriftlige og et digitalt/skriftlig.

Arbeidskravene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må være godkjent før oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Individuell skriftlig semesteroppgave, 3000 ord +/- 10%.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FLKI8101 - Profesjonsretta rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehage og/eller skole, emne 1 - Reduksjon: 15 studiepoeng