Hopp til innhald

FM2-ENS1-10 Spill i ensemble 1

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet har som et viktig siktemål å utvide kandidaten sin kompetanse for å medvirke i og legge til rette for god musikalsk kvalitet i musikkensembler av ulikt slag, på biinstrumenter og sitt eget hovedinstrument. Det er et mål at kandidaten skal bli en kompetent korsanger og arbeide med ulike bandinstrumenter.

Emnet inneholder undervisning på hovedinstrument, biinstrumenter, samspill og bandrotasjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har kunnskap om relevant repertoar for diverse nivå på bi- og hovedinstrument
  • har innsikt i hvordan sosiale relasjoner og gruppeprosesser er viktige premisser for utviklinga av læringsmiljøet i ensemble
  • har kunnskap om sang som verktøy i klasserom og i ensemblesituasjoner.

Ferdigheter

Studenten

  • kan lytte til og tilpasse seg de andre medlemmene i et ensemble
  • kan arbeide med de andre medlemmene i ensemblet, auditivt og visuelt
  • kan jobbe fram et felles musikalsk uttrykk med resten av ensemblemedlemmene
  • kan vise tekniske ferdigheter og sjangerforståelse på instrumentet sitt
  • kan bruke stemmen på varierte måter i forbindelse med koraktiviteter av ulikt slag

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med arbeid i ensemble, og vise evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus
  • kan reflektere over egen rolle som utøver og ensemblemusiker.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FM-HOV111: Hovedinstrument

FM1-MUS1-10: Musikerskap 1

FM1-MUS2-15: Musikerskap 2

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil i hovedsak knytte seg til klasse- og gruppeundervisning, veiledning, egenøving og framføringer i ulike sammenhenger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske læringsaktiviteter - skriftlige og muntlige - spesifiseres i semesterplanen ved oppstart.

Det er krav til aktiv deltaking og obligatoriske læringsaktiviteter i undervisninga, hvilken deler dette gjelder vert publisert i plan for semesteret ved oppstart. 

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen (inntil 1 dag), gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler